ข้ามไปเนื้อหา

Databases and Warehousing/Business Intelligence

จาก วิกิตำรา
เทคโนโลยีมีในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา แนวทางกว้าง ๆ ของการประยุกต์ใช้และเทคนิคต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อมูล การเก็บ การวิเคราะห์ และ การเข้าถึง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ในองค์กรตัดสินใจทางธุรกิจและกลยุทธ์ได้ดีขึ้น   ระบบธุรกิจยุคนี้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และมากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ว่าองค์กรจะอยู่รอดได้  ต้องมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและทันท่วงที เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว  และนำไปวางแผน หรือ โต้ตอบปัญหา เชิงธุรกิจได้ทันต่อเหตุการณ์ ให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนั้น ๆ ได้


Business Intelligence “เชาว์ปัญญาเชิงธุรกิจ”  เป็น   ซอฟต์แวร์ (Software) ที่นำข้อมูลที่มีอยู่เพื่อจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์  และตรงตามความต้องการ ของผู้ใช้งาน อีกทั้งสามารถนำใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในมุมมองต่าง ๆ   ตามแต่ละแผนก  เช่น

  1. วิเคราะห์การดำเนินงานของบริษัท เพื่อการตัดสินใจด้านการลงทุนสำหรับผู้บริหาร
  2. วิเคราะห์และวางแผนการขาย และ การตลาด เพื่อประเมินช่องทางการจำหน่าย และวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาดของคู่แข่ง
  3. วิเคราะห์สินค้าที่ทำกำไร สูงสุด - ขาดทุนต่ำสุด เพื่อการวางแผนงานด้านการตลาด และการผลิต เพื่อการประเมิณผลประกอบการของบริษัท
  4. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายของสินค้า ทั้งภายนอก และภายในบริษัทซึ่งอาจมาจากคุณภาพการผลิต

Business Intelligence จะประกอบไปด้วยระบบข้อมูล และโปรแกรมแอพพลิเคชั่น ด้านการวิเคราะห์ มากมายหลายระบบ เช่น

  • Data Warehouse
  • Data Mart
  • Data Mining
  • Operations Research & Numerical Methods(การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ )
  • OLAP แบบประมวลผลทันทีที่ป้อนข้อมูลเข้าไป และ ระบบสืบค้นและออกรายงานต่างๆ (Search, Report)

จุดเด่นของBusiness Intelligence

  • ใช้งานได้ง่าย สามารถเปลี่ยนแปลงรายงานได้โดยไม่ต้องมีการคีย์ข้อมูลใหม่ ซึ่งผู้ใช้ ถาม ตอบคำถามทางธุรกิจได้หลายมุมมองเพียงในเวลาไม่กี่นาที ช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำ และรวดเร็ว ทั้งในเชิงกว้าง และเชิงลึก สามารถดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ เช่น Excel, FoxPro, Dbase, Access, ORACLE, SQL Server, Informix, Progress, DB2 เป็นต้น โดยไม่มีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม