การสร้างบ้าน เทคนิคและเรื่องควรรู้ในการปลูกบ้าน

จาก วิกิตำรา
  ส่วนที่ 1 การสร้างบ้าน เทคนิคและเรื่องควรรู้ในการปลูกบ้าน 
  ส่วนที่ 2 การสร้างบ้าน เทคนิคและเรื่องควรรู้ในการปลูกบ้าน 
 การก่อสร้าง, งานฝีมือ และการซ่อม (งานสถาปนิกสยาม)


  ความรู้เผยแพร่เพื่อประชาชน กรมโยธาธิการและการผังเมือง 
ส่วนเผยแพร่นี้อาจเกี่ยวข้องโดยตรงกับ สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ ที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายซึ่งเป็นไปโดยพระราชบัญญัตินั้นๆ หรือที่อยู่ภายใต้ความควบคุมดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ว่าด้วยการให้บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) เนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมด อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับปัญหาด้านลิขสิทธิ์ หรือการละเมิดซึ่งเอกสิทธิ์ภายใต้กฎหมายคุ้มครอง
โปรดช่วยกันตรวจสอบถึงการดูแลข้อมูลทั้งหมดจากหน้านี้ ว่าได้อยู่ภายใต้การดูแลของภาครัฐหรือกฎหมายที่เป็นสากลแล้วหรือไม่!