ผลการค้นหา

  • คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ 伊斯兰教 Yīsīlánjiào อีซือหลันเจี้ยว ศาสนาอิสลาม 婆罗门教 Póluóménjiào โปลั๋วเหมินเจี้ยว ศาสนาพราหมณ์ 道教 Dàojiào เต้าเจี้ยว ศาสนาเต๋า, ลัทธิเต๋า
    1 กิโลไบต์ (0 คำ) - 16:00, 26 ธันวาคม 2558
  • เคารพผู้อาวุโส ให้ความสำคัญกับครอบครัว -เน้นความสำคัญของการศึกษา -เกิดลัทธิเต๋า โดยเล่าจื๊อ ที่มีแนวทาง -เน้นการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย
    74 กิโลไบต์ (1,047 คำ) - 06:27, 13 กันยายน 2558