ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติ/สารบัญ

จาก วิกิตำราHTML 5

HTML 5
ตำราอ้างอิง HTML
หน้าหลัก
สารบัญ
เริ่มต้น
ดูภาษาดีไซน์เว็บอื่น ๆ

หน้าแนะนำ

แท็กและวิธีใช้

แท็ก คำอธิบาย
<comment> คอมเมนต์
<!DOCTYPE> ตัวบ่งชี้ชนิดเอกสาร
<a> การแทรกที่อยู่หรือ URL
<abbr> การแสดงตัวย่อ
<acronym> ไม่รองรับในปัจจุบัน ใช้ abbr แทน
<address> ใช้แทนที่สำหรับใส่ข้อมูลติดต่อเจ้าของเอกสาร
<applet> ไม่รองรับ ใช้ embed หรือ object แทน
<area> กำหนดพื้นที่ภายใน image-map
<article> แทนส่วนของบทความ
<aside> กำหนดเนื้อหานอกเหนือจากเนื้อหาของหน้า
<audio> แทรกเสียง
<b> ทำตัวหนา
<base> ระบุ URL พื้นฐาน/เป้าหมาย สำหรับ URL ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเอกสาร
<basefont> ใช้ CSS แทน ระบุสีขนาดและฟอนต์เริ่มต้นสำหรับข้อความทั้งหมดในเอกสาร

แม่แบบ:Ll

<bdo> แทนที่ทิศทางข้อความปัจจุบัน
<big> ใช้ CSS แทน ทำตัวอักษรใหญ่ขึ้น
<blockquote> สร้างส่วนสำหรับบล็อคคำพูด
<body> ระบุส่วนที่เป็นเนื้อหาสำหรับตัวเอกสาร
<br> บังคับตัดขึ้นบรรทัดใหม่
<button> สร้างปุ่ม
<canvas> ใช้สร้างกราฟฟิกที่ขยับได้ (มักใช้ร่วมกับจาวาสคริปต์)
<caption> ใส่ขื่อของตาราง
<center> ใช้ CSS แทน ให้อักษรอยู่ตรงกลาง
<cite> กำหนดหัวเรื่องของงาน
<code> สำหรับแสดงส่วนภาษาคอมพิวเตอร์ แบบแทรกในบรรทัด
<col> ระบุคุณสมบัติคอลัมน์สำหรับแต่ละคอลัมน์ภายในองค์ประกอบ
<colgroup> ระบุกลุ่มของหนึ่งคอลัมน์ขึ้นไปในตารางสำหรับการจัดรูปแบบ
<data> ลิงค์เนื้อหาที่กำหนดด้วยการแปลที่เครื่องอ่านได้
<datalist> ระบุรายการของตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการควบคุมนำเข้า
<dd> กำหนดคำอธิบายหรือค่าของคำในรายการคำอธิบาย
<del> กำหนดข้อความที่ถูกลบออกจากเอกสาร
<details> กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้ใช้สามารถดูหรือซ่อน
<dfn> แสดงถึงอินสแตนซ์ที่กำหนดของคำ
<dialog> กำหนดกล่องโต้ตอบหรือหน้าต่าง
<dir> ใช้ ul แทน กำหนดรายการ
<div> ใช้แบ่งส่วนในเอกสาร
<dl> กำหนดรายการคำอธิบาย
<dt> กำหนดคำ/ชื่อในรายการคำอธิบาย
<em> กำหนดข้อความที่เน้
<embed> กำหนดคอนเทนเนอร์สำหรับแอปพลิเคชันภายนอก (ที่ไม่ใช่ HTML)
<fieldset> จัดกลุ่มองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์ม
<figcaption> กำหนดคำอธิบายภาพสำหรับองค์ประกอบ <figure>
<figure> ระบุเนื้อหาที่มีในตัว
<font> ใช้ Css แทน กำหนดแบบอักษรสีและขนาดของข้อความ
<footer> แสดงส่วนท้ายของหน้า
<form> ส่วนแสดงกลุ่มแบบฟอร์ม ใช้ร่วมกับ input
<frame> กำหนดหน้าต่าง (เฟรม) ในชุดเฟรม
<frameset> กำหนดชุดของเฟรม
<h1> ถึง <h6> สร้างส่วนหัว
<head> ส่วนเก็บข้อมูลของเอกสาร
<header> ส่วนหัวของเอกสาร
<hr> สร้างเส้นกั้นหน้า
<html> รากฐานของเอกสาร
<i> กำหนดส่วนของข้อความในเสียงหรืออารมณ์ทางเลือก
<iframe> สร้างเฟรมสำหรับแทรกในหน้า
<img> แทรกภาพ
<input> แทรกช่องนำเข้าข้อมูล
<ins> กำหนดข้อความที่ถูกแทรกลงในเอกสาร (ตรงข้ามกับ del)
<kbd> แสดงปุ่มคีย์บอร์ดบนคอมพิวเตอร์
<label> ใช้เป็นตัวบ่งชี้สำหรับ input
<legend> กำหนดคำอธิบายสำหรับองค์ประกอบ fieldset
<li> ใช้เป็นรายชื่อ ร่วมกับ ul
<link> กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารและทรัพยากรภายนอก (ส่วนใหญ่ใช้เพื่อเชื่อมโยงกับสไตล์ชีท)
<main> แสดงส่วนที่เป็นเนื้อหาหลักของหน้า
<map> กำหนดแผนที่รูปภาพฝั่งไคลเอ็นต์
<mark> Defines marked/highlighted text
<meta> กำหนดข้อมูลเมตาเกี่ยวกับเอกสาร HTML
<meter> กำหนดการวัดสเกลาร์ภายในช่วงที่ทราบ
<nav> แสดงส่วนที่เป็น Nav ของหน้า
<noframes> กำหนดเนื้อหาสำรองสำหรับผู้ใช้ที่ไม่สนับสนุน Frames ฝั่งไคลเอ็นต์
<noscript> กำหนดเนื้อหาสำรองสำหรับผู้ใช้ที่ไม่สนับสนุนสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์
<object> กำหนดวัตถุฝังตัว
<ol> กำหนดรายการแบบไม่มีตัวเลือก
<optgroup> กำหนดกลุ่มของตัวเลือกที่เกี่ยวข้องในรายการแบบเลื่อนลง
<option> กำหนดตัวเลือกในรายการแบบเลื่อนลง
<output> กำหนดการแสดงผลคำนวน
<p> กำหนดย่อหน้า
<param> กำหนดพารามิเตอร์สำหรับวัตถุ
<picture> กำหนดคอนเทนเนอร์สำหรับทรัพยากรรูปภาพหลายรายการ
<pre> กำหนดข้อความที่จัดรูปแบบล่วงหน้า คล้าย ๆ กับ code
<progress> แสดงถึงความคืบหน้าของงาน
<q> กำหนดคำพูดแบบสัั่น
<rp> กำหนดสิ่งที่จะแสดงเมื่อ ruby annotations ไม่พร้อมใช้งาน
<rt> กำหนดคำอธิบาย/การออกเสียงของตัวอักษร (สำหรับตัวอักษรเอเชียตะวันออก)
<ruby> กำหนดหมายเหตุประกอบ ruby (สำหรับภาษาทางเอเชียตะวันออก)
<s> ขีดกลางตัวอักษร
<samp> กำหนดผลลัพธ์ตัวอย่างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์
<script> กำหนดสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์
<section> แสดงส่วนสำหรับหน้า
<select> กำหนดรายการแบบเลื่อนลง
<small> กำหนดข้อความที่เล็กลง
<source> กำหนดทรัพยากรสื่อหลายรายการสำหรับองค์ประกอบสื่อ (<video> และ <audio>)
<span> กำหนดส่วนในเอกสาร คล้ายกับ div
<strike> ใช้ del หรือ s แทน กำหนดข้อความขีดทับ
<strong> กำหนดข้อความสำคัญ
<style> กำหนดข้อมูลสไตล์สำหรับเอกสาร
<sub> กำหนดข้อความที่เป็นตัวห้อย
<summary> กำหนดหัวเรื่องที่มองเห็นได้สำหรับองค์ประกอบ <details>
<sup> กำหนดข้อความที่เป็นตัวยก
<svg> กำหนดคอนเทนเนอร์สำหรับกราฟิก SVG
<table> สร้างตาราง
<tbody> จัดกลุ่มเนื้อหาหลักในตาราง
<td> กำหนดเซลล์ในตาราง
<template> กำหนดแม่แบบ
<textarea> กำหนดการควบคุมการนำเข้าแบบหลายบรรทัด (พื้นที่ข้อความ)
<tfoot> จัดกลุ่มเนื้อหาส่วนท้ายในตาราง
<th> กำหนดเซลล์ส่วนหัวในตาราง
<thead> จัดกลุ่มเนื้อหาส่วนหัวในตาราง
<time> กำหนดวัน/เวลา
<title> กำหนดชื่อของหน้า
<tr> กำหนดแถวของตาราง
<track> กำหนดแทร็กข้อความสำหรับองค์ประกอบสื่อ ( video และ audio )
<tt> ไม่รองรับ กำหนดข้อความโทรพิมพ์
<u> กำหนดข้อความที่ควรถูกเน้น
<ul> กำหนดรายการแบบไม่เรียงลำดับ
<var> กำหนดตัวแปร
<video> แทรกวิดีโอหรือภาพยนตร์
<wbr> บังคับตัดขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อจำเป็นเท่านั้น
7