ภาษาอังกฤษ/ดัชนี/Irregular verbs

จาก วิกิตำรา

Irregular verb หมายถึง คำกริยาที่เปลี่ยนรูป past simple และ past participle ส่วนกริยาส่วนใหญ่เติม -d หรือ -ed' ไว้ท้ายคำ

 • การจำ irregular verbs:
 1. เรียนแบบเข้าใจ
 2. จดรายการ
 3. อ่านออกเสียงดัง ๆ (ไม่ควรอ่านในใจ)
 4. ตั้งเป้าหมายให้ตัวเอง เช่น เรียนวันละคำ
 5. เรียนรู้เป็นกลุ่ม ๆ
 6. ทดสอบตัวเอง
 • รู้วิธีใช้ irregular verbs:
 1. เขียนประโยคตัวอย่างของตนเอง
 2. สะสมตัวอย่างการใช้กริยา เช่น ตามหนังสือ นิตยสารหรือหนังสือพิมพ์
 3. ใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

รายการ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

รายการ irregular verbs ที่ใช้บ่อยที่สุด

Present Past Present Participle Past Participle
Awake awoke awaking awoken
Arise arose arising arisen
Be was,were being been
Bear bore bearing borne
Begin began beginning begun
Bend bent bending bent
Blow blew blowing blown
Break broke breaking broken
Bring brought bringing brought
Build built building built
Buy bought buying bought
Catch caught catching caught
Choose chose choosing chosen
Come came coming come
Cost cost costing cost
Cut cut cutting cut
Do did doing done
Draw drew drawing drawn
Drink drank drinking drunk
Drive drove driving driven
Eat ate eating eaten
Fall fell falling fallen
Feel felt feeling felt
Fight fought fighting fought
Find found finding found
Fly flew flying flown
Forget forgot forgetting forgotten
Forgive forgave forgiving forgiven
Get got getting gotten
Give gave giving given
Go went going gone
Grow grew growing grown
Have had having had
Hear heard hearing heard
Hide hid hiding hidden or hid
Hit hit hitting hit
Hold held holding held
Keep kept keeping kept
Know knew knowing known
Lay laid laying laid
Lead led leading led
Leave left leaving left
Lend lent lending lent
Let let letting let
Lie lay lying lain
Lose lost losing lost
Make made making made
Mean meant meaning meant
Meet met meeting met
Pay paid paying paid
Put put putting put
Read r~ead reading r~ead
Rend rent rending rent
Ride rode riding ridden
Ring rung or rang ringing rung
Rise rose rising risen
Run ran running run
Say said saying said
See saw seeing seen
Seek sought seeking sought
Sell sold selling sold
Send sent sending sent
Set set setting set
Shake shook shaking shook
Shine shone shining shone
Shoot shot shooting shot
Show showed showing shown
Sing sang singing sung
Sit sat sitting sat
Sleep slept sleeping slept
Speak spoke speaking spoken
Spend spent spending spent
Stand stood standing stood
Steal stole stealing stolen
Strike struck striking struck
Swim swam swimming swum
Take took taking taken
Teach taught teaching taught
Tell told telling told
Think thought thinking thought
Throw threw throwing thrown
Wake woke waking woken
Wear wore wearing worn
Win won winning won
Write wrote writing written

ทรัพยากรภายนอก[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]