ภาษาเกาหลี/ลงท้ายประโยคคำถามและประโยคบอกเล่า

จาก วิกิตำรา

-ㅂ니까? (-습니까?)

รูปแบบลงท้ายประโยคคำถามที่สุภาพและเป็นทางการ

(ถ้าคำกริยาไม่มีตัวสะกดให้ใช้ -ㅂ니까?)

(ถ้าคำกริยามีตัวสะกดให้ใช้ -습니까?)

가다 > 갑니까? (คัม-นี-ก๊ะ)

오다 > 옵니까? (โอม-นี-ก๊ะ)

있다 > 있습니까? (อิซ-ซึม-นี-ก๊ะ)

없다 > 없습니까? (อ๊อบ-ซึม-นี-ก๊ะ)

하다 > 합니까? (ฮัม-นี-ก๊ะ)

이다 > 입니까? (อิม-นี-ก๊ะ)


-ㅂ니다. (-습니다.)

รูปแบบลงท้ายประโยคบอกเล่าที่สุภาพและเป็นทางการ

(ถ้าคำกริยาไม่มีตัวสะกดให้ใช้ -ㅂ니다)

(ถ้าคำกริยามีตัวสะกดให้ใช้ -습니다)

가다 > 갑니다. (คัม-นี-ดา)

오다 > 옵니다. (โอม-นี-ดา)

있다 > 있습니다. (อิซ-ซึม-นี-ดา)

없다 > 없습니다. (อ๊อบ-ซึม-นี-ดา)

하다 > 합니다. (ฮัม-นี-ดา)

이다 > 입니다. (อิม-นี-ดา)


ยกเว้นที่ลงท้ายด้วย ㄹ จะต้อง่ตัด ㄹ ทิ้งไป

แล้วจึงผันประโยคตามปกติ

살다 >> 삽니다 (삽니까?)

알다 >> 압니다 (압니까?)

팔다 >> 팝니다 (팝니까?)

멀다 >> 멉니다 (멉니까?)

길다 >> 깁니다 (깁니까?)