ภาษาไทย/ภาคผนวก/คำที่มักอ่านผิด

จาก วิกิตำรา
เนื้อหา: บนสุด -

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำ
คำอ่านที่ถูกต้อง
กตเวทิตา กะ - ตะ - เว - ทิ - ตา
กตเวที กะ - ตะ - เว - ที
กบฏ กะ - บด
กรมขุน กฺรม - มะ- ขุน
กรมคลัง กฺรม -มะ- คฺลัง
กรมท่า กฺรม - มะ - ท่า
กรมธรรม์ กฺรม - มะ - ทัน
กรมนา กฺรม - มะ - นา
กรมพระ กฺรม - มะ - พฺระ
กรมวัง กฺรม -มะ-วัง
กรมเวียง กฺรม -มะ- เวียง
กรมหมื่น กฺรม - มะ - หฺมื่น
กรมหลวง กฺรม - มะ - หฺลวง
กรรมวิธี กำ - มะ - วิ - ที
กรรมาธิการ กำ - มา - ทิ - กาน
กลวิธี กน - ละ - วิ - ที
กลอักษร กน - อัก - สอน
กาลสมัย กา - ละ - สะ - ไหฺม
กาฬโรค กาน - ละ - โรก
กำเนิด กำ - เหฺนิด
กุลธิดา กุน - ละ - ทิ - ดา
กุลสตรี กุน - ละ - สัด - ตฺรี
เกษตรกรรม กะ - เสด - ตฺระ - กำ

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำ
คำอ่านที่ถูกต้อง
ขมุกขมัว ขะ - หฺมุก - ขะ - หฺมัว
ขวนขวาย ขฺวน - ขฺวาย
ขะมุกขะมอม ขะ - มุก - ขะ - มอม
ขัณฑสกร ขัน - ทด - สะ - กอน
ขัดสมาธิ ขัด - สะ - หฺมาด
เข้าสมาธิ เข้า - สะ - มา - ทิ
ขะเย้อแขย่ง ขะ - เย้อ - ขะ - แหย่ง
ขะมักเขม้น ขะ - มัก - ขะ - เม่น หรือ ขะ - หมัก - ขะ - เม่น

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำ
คำอ่านที่ถูกต้อง
คนธรรพ์ คน - ทัน
คมนาการ คะ - มะ - นา - กาน
คมนาคม คะ - มะ - นา - คม
ครรภธาตุ คับ - พะ - ทาด
ครหา คะ - ระ - หา
คริสต์ศตวรรษ คฺริด - สะ - ตะ - วัด
ครุภัณฑ์ คะ - รุ - พัน
คหกรรมศาสตร์ คะ - หะ - กำ - มะ - สาด
คุณโทษ คุน - โทด
คุณธรรม คุน - นะ - ทำ
คุณภาพ คุน - นะ - พาบ
คุณวิเศษ คุน - นะ - วิ - เสด
คุณวุฒิ คุน - นะ - วุด - ทิ
คุณสมบัติ คุน - นะ - สม - บัด
คัมภีร์ คำ - พี

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำ
คำอ่านที่ถูกต้อง
โฆษณา โคด - สะ - นา

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำ
คำอ่านที่ถูกต้อง
จรด จะ - หรด
จัตุสดมภ์ จัด- ตุ - สะ - ดม
จุติ จุด - ติ
จุนสี จุน - นะ - สี

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ฉัตรมงคล เฉาก๊วย

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชลาสินธุ์

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ทฤษฎี

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำ
คำอ่านที่ถูกต้อง
ประสบการณ์ ประ - สบ- กาน
ประวัติศาสตร์ ประ - หวัด - ติ - สาด หรือ ประ - หวัด - สาด

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำ
คำอ่านที่ถูกต้อง
ราชศัตรู ราด - สัด - ตู

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เวทนา

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำ
คำอ่านที่ถูกต้อง
สมุฏฐาน สะ - หฺมุด - ถาน