ข้ามไปเนื้อหา

ภาษาไทย

จาก วิกิตำรา

ภาษาไทยสำหรับคนไทยเรียน

ตัวอักษรและการออกเสียง (อักขรวิถี)
  1. ตัวอักษรและการออกเสียง: พยัญชนะสระวรรณยุกต์
  2. ตัวเลขเครื่องหมาย: ตัวเลขไทยการใช้เครื่องหมาย
คำและชนิดของคำ (วจีวิภาค)
ประโยค (วากยสัมพันธ์)
ภาษาไทย
ไวยากรณ์

ตัวอักษรและการออกเสียง ชนิดของคำ การใช้คำ ประโยค การใช้เครื่องหมายการอ่านลักษณะของคำ

ภาคผนวก

วรรณกรรมราชาศัพท์คำสุภาพสำนวน คำพังเพย สุภาษิตคำที่มักเขียนผิดคำที่มักอ่านผิดอ้างอิง

บทเรียน