หนี้/ดัชนี

จาก วิกิตำราอักษรไทย

อักษรโรมัน a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


อั ก ษ ร ไ ท ย


อั ก ษ ร โ ร มั น
i


n


o


r


t

ขึ้น