ข้ามไปเนื้อหา

หนี้/บทที่ 2

จาก วิกิตำรา2
อำนาจแห่งหนี้

ในบทก่อน ได้อธิบายแล้วว่า หนี้มีหัวใจเป็นสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้และหน้าที่ของลูกหนี้ต้องชำระหนี้ เพราะฉะนั้น เมื่อหนี้เกิดขึ้นแล้ว เจ้าหนี้ย่อมอำนาจเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ แต่ในบางกรณี ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ ชำระหนี้ไม่ถูกต้อง หรือเพทุบายเพื่อเลี่ยงชำระหนี้ เจ้าหนี้ก็มีอำนาจแก้เล่ห์กลเหล่านั้น บังคับชำระหนี้ หรือเรียกร้องค่าเสียหายตามที่กฎหมายกำหนด นี้คืออำนาจแห่งหนี้ หรือบางตำราเรียก "กำลังบังคับแห่งหนี้"[1]

ในบทนี้ จะได้ศึกษาอำนาจแห่งหนี้ คือ

  ส่วนที่ 1   อำนาจของเจ้าหนี้ที่จะเรียกชำระหนี้

  ส่วนที่ 2   อำนาจของเจ้าหนี้ที่จะใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ และ

  ส่วนที่ 3   อำนาจของเจ้าหนี้ที่จะเพิกถอนการฉ้อฉลอันลูกหนี้กระทำไว้

ทั้งจะได้ศึกษากรณีโอนหนี้ อันจะเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงบางประการเกี่ยวกับอำนาจแห่งหนี้ด้วย คือ

  ส่วนที่ 4   การช่วงสิทธิ

  ส่วนที่ 5   การช่วงทรัพย์ และ

  ส่วนที่ 6   การโอนสิทธิเรียกร้อง

  1. จิ๊ด เศรษฐบุตร; 2554, กรกฎาคม: 48.

บทที่ 1 บททั่วไป ขึ้น บทที่ 2 • ส่วนที่ 1
การเรียกชำระหนี้