ไลบรารีแม่แบบมาตรฐานของภาษาซีพลัสพลัส/vector

จาก วิกิตำรา

vector เป็น array ที่สามารถเพิ่มขนาดได้ มีความสามารถ random access และสามารถดำเนินการกับข้อมูลด้านปลายได้ในเวลาคงที่

หากได้อ่าน deque มาแล้ว จะเห็นได้ว่า vector มีความสามารถด้อยกว่า เนื่องจาก deque มีความสามารถเหมือน vector ทุกประการ แต่สามารถเพิ่ม/ลบข้อมูลทางด้านหน้าได้ด้วย อย่างไรก็ตาม หากโปรแกรมที่จะเขียนไม่ได้มีการดำเนินการกับข้อมูลด้านหน้าก็จะนิยมใช้ vector มากกว่า เนื่องจากในทางปฏิบัติ deque จะใช้พื้นที่มากกว่า vector

การใช้งานและการประกาศตัวแปร[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ต้องนำเข้า header file "vector" โดย #include <vector>

ให้ T คือชนิดข้อมูลใดๆ และ var คือชื่อตัวแปร มีรูปแบบการประกาศตัวแปร vector โดย vector <T> var;

method[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

push_back[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำอธิบาย เป็นการเพิ่มข้อมูลชนิด T ลงทางด้านปลายของ vector ใช้เวลา
พารามิเตอร์ มีเพียงตัวเดียวคือข้อมูลชนิด T ที่ต้องการจะใส่ลง vector ทางด้านปลาย
คืนค่า ไม่มี
ฟังก์ชั่นต้นแบบ void push_back(T);
ข้อควรระวัง ไม่มี

pop_back[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำอธิบาย เป็นการลบข้อมูลชนิด T ทางด้านปลายของ vector ใช้เวลา
พารามิเตอร์ ไม่มี
คืนค่า ไม่มี
ฟังก์ชั่นต้นแบบ void pop_back();
ข้อควรระวัง หาก size ของ vector เป็น 0 จะเกิด error

front[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำอธิบาย เป็นการหาค่าที่อยู่ด้านหน้าของ vector ใช้เวลา
พารามิเตอร์ ไม่มี
คืนค่า ข้อมูลชนิด T ที่อยู่ด้านหน้าของ vector
ฟังก์ชั่นต้นแบบ T front();
ข้อควรระวัง หาก size ของ vector เป็น 0 จะเกิด error

back[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำอธิบาย เป็นการหาค่าที่อยู่ด้านปลายของ vector ใช้เวลา
พารามิเตอร์ ไม่มี
คืนค่า ข้อมูลชนิด T ที่อยู่ด้านปลายของ vector
ฟังก์ชั่นต้นแบบ T back();
ข้อควรระวัง หาก size ของ vector เป็น 0 จะเกิด error

size[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำอธิบาย เป็นการหาว่าขณะนี้ vector มีขนาดเท่าไหร่ ใช้เวลา
พารามิเตอร์ ไม่มี
คืนค่า จำนวนเต็ม บอกถึงขนาดของ vector
ฟังก์ชั่นต้นแบบ int size();
ข้อควรระวัง ไม่มี

empty[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำอธิบาย ไม่มี
พารามิเตอร์ ไม่มี
คืนค่า
 • ค่า true เมื่อ vector ว่าง (ขนาดเป็น 0)
 • ค่า false เมื่อ vector ไม่ว่าง (ขนาดมากกว่า 0)
ฟังก์ชั่นต้นแบบ bool empty();
ข้อควรระวัง ไม่มี

operator[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

[][แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำอธิบาย เป็นการหาค่าของข้อมูลช่องที่ต้องการแบบ random access ซึ่งใช้เวลา O(1)

ตัวอย่างการใช้งาน ดูที่นี่

พารามิเตอร์ มีเพียงตัวเดียวคือ จำนวนเต็มในช่วง แสดงถึงช่องที่ต้องการหาค่า
คืนค่า ข้อมูลชนิด T ที่ต้องการหาค่า
ฟังก์ชั่นต้นแบบ T operator[](int);
ข้อควรระวัง ไม่มี

ตัวอย่างโค้ด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

#include <cstdio>
#include <vector>

using namespace std;

struct ST{
  int a, b;
};

int main(){
  vector <int> V;            // []
  V.push_back(13);            // [13]
  V.push_back(12);            // [13,12]
  V.pop_back();             // [13]
  V.push_back(5);            // [13,5]
  
  printf("%d", V.back());        // => 5
  printf("%d", V.front());        // => 13
  
  for(int i = 0; i < 4; i++)
    V.push_back(i);          // [13,5,0,1,2,3]
  
  for(int i = 0; i < (int)V.size(); i++)
    printf("%d ", V[i]);        // => 13 5 0 1 2 3
                    
  while(not V.empty()) V.pop_back();   // []
                    
  V.pop_back()              // => Error
  V.front()               // => Error
  V.back()                // => Error
                    
  ST tmp;                
  vector <ST> T;             // []
                    
  tmp.a = 5;               
  tmp.b = 3;               
                    
  T.push_back(tmp);           // [(5,3)]
                    
  printf("%d\n", T.front().b);      // => 3
  
  return 0;
}
Clipboard

เรื่องที่ต้องทำ:
constructor

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พัฒนา 75% ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 stack
พัฒนา 75% ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 queue
พัฒนา 75% ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 priority_queue
พัฒนา 75% ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 deque
พัฒนา 75% ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 vector
พัฒนา 25% ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 map
พัฒนา 0% ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 set