ภาษาจีน/ไวยกรณ์ภาษาจีน

จาก วิกิตำรา

การใช้一点儿กับ有点儿[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

1.“一点儿” และ “有点儿” กล่าวคือ “一点儿” จะใช้ในรูปปฏิเสธ หรือใช้กับคำปฏิเสธ เช่น “不”、“没(有)” เป็นต้น เท่านั้น หมายถึง 'ปฏิเสธโดยสิ้นเชิง, ปฏิเสธทั้งหมด' และมักใช้ร่วมกับกริยาวิเศษณ์ “也”、“都” 

ส่วน “有点儿” จะใช้ในรูป (ความหมาย) ปฏิเสธ หรือรูปบอกเล่าธรรมดาก็ได้ มีความหมายว่า 'เล็กน้อย' เช่น  她总有点儿担心 。  妈妈有点儿生哭了。 一点儿也不知道。  他一点儿也不知道这件事。  有点儿没听懂。  有点儿不高兴。

2.เมื่อใช้ในรูป หรือโครงสร้าง “有点儿 + 不 + 形容词/动词” คำคุณศัพท์ (形容词) หรือคำกริยา (动词) จะเป็นคำที่มีความหมายในเชิงบวก (积极意义或褒义) เช่น  有点儿不舒服。  有点儿不高兴。  有点儿不懂事。  有点儿不讲道理。

3.“有点儿” มักใช้ในการเลือก (หรือเปรียบเทียบ) ระหว่างคุณสมบัติของสิ่งของ หรือกริยา (การกระทำ) ในความหมายไม่พึงพอใจ, ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ (不如意的事情) ดังนั้น คำคุณศัพท์ (形容词) หรือคำกริยา (动词) มักเป็นคำที่มีความหมายในเชิงลบ (消极意义或贬义) 

แต่ “一点儿” ไม่มีข้อจำกัดนี้ หมายถึงจะใช้กับคำคุณศัพท์ (形容词) หรือคำกริยา (动词) ที่มีความหมายในเชิงลบ หรือเชิงบวกก็ได้ เช่น 

有点儿笨 。โง่นิดหน่อย   有点儿难 。ยากเล็กน้อย   有点儿紧张 。ซีเรียสเล็กน้อย   高兴(一)点儿 。ดีใจนิดหน่อย   这个学生笨了(一)点儿。 โง่นิดหน่อย   别紧张,轻松(一)点儿。 ผ่อนคลาย, สบายๆ นิดหน่อย 

4.“一点儿” ประกอบด้วย จำนวน หรือเลข (数词) “一” + ลักษณนาม (量词) “点儿” อยู่ในรูปโครงสร้าง “一” + “ 点儿”  หมายถึง 'จำนวนที่ไม่แน่นอน (จำนวนหนึ่ง)' (หรือ '(จำนวน) นิดหน่อย', 'เล็กน้อย' ก็ได้) ใช้ขยายคน หรือสิ่งของ หรือเป็น 定语 นั่นเอง เช่น  买一点儿水果 。ซื้อผลไม้นิดหน่อย -- จำนวนหนึ่ง  学一点儿汉语 。เรียนภาษาจีนกลางนิดหน่อย  做一点儿吃的 。ทำอะไรกินเล็กน้อย  

ส่วน “有点儿”เป็นกริยาวิเศษณ์ (副词) หมายถึง 'เล็กน้อย' (稍微) ใช้ขยายคน หรือสิ่งของไม่ได้ แต่ใช้ขยายคำคุณศัพท์ หรือคำกริยา ที่เรียกว่า 状语 นั่นเอง เช่น 

有点儿高兴。 ดีใจนิดหน่อย  有点儿生气 。โกรธเล็กน้อย

การใช้ 认为 กับ 以为 [แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

以为 คือการคิดวิเคราะห์ หรือประเมินเหตุการณ์นั้นๆ แล้ว แต่ว่า เหตุการณ์จริงกลับไม่เป็นอย่างนั้น เช่น

ตัวอย่าง

-我以为她回国了。 ฉันคิดว่าเขากลับประเทศแล้ว (แต่พอเวลาผ่านไปเขายังไม่กลับ)

-我以为他不吃饭了。ผมคิดว่าเขาไม่กิน (แต่เขากลับมากินข้าวเฉยเลยนี่)

-她以为我去曼谷。เขาคิดว่าฉันไปกรุงเทพ(แต่ที่จริงฉันไม่ได้ไป)

认为 เป็นการคิด วิเคราะห์ และลงความเห็น ตัดสินว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปอย่างที่ตัวเองคิด

ตัวอย่าง

-我认为早上老师不来ฉันคิดตอนเช้าคุณครูไม่มา (วิเคราะห์แล้วว่าคุณครูไม่มาแน่ อาจวิเคราะห์จากเมื่อวานเห็นครูไม่สบาย)

-我认为明天下雪 ฉันคิดว่าพรุ่งนี้หิมะตก (วิเคราะห์แล้วว่าหิมะตกแน่ อาจวิเคราะห์จากสภาพอากาศ)

การใช้คำว่า 就[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

1.就 ใช้แสดงประโยคยืนยัน เช่น
        学校就在这里. โรงเรียนก็อยู่ที่นี่ไง
         她就在这里. เขาก็อยู่ที่นี่
         

2.就 ใช้แสดงหมายความเหมือนกัน 只 / 只有 แปลว่า “เหลือแค่, มีเพียง” เช่น
         昨天晚上就他没去.เมื่อวาน มีเพียง เขาที่ไม่ได้ไป
         今天早上就他没上课 วันนี้ตอนเช้ามีเพียงเขาที่ไม่ได้เข้าเรียน 

3.就 ใช้แสดงผลลัพทธ์ของประโยคหลังที่ต่อเนื่องจากประโยคแรก โดยเกิดในทันทีใช้คำเชื่อม "一。…..就…….." เช่น
         我一听就明白了.พอฉันฟังก็เข้าใจเลย
         我一说他就不听了。พอฉันพูดเขาก็ไม่ฟังเลย
 

4.就ใช้แสดงความหมายเกี่ยวกับเวลาที่เรารู้สึกว่ามันเร็วกว่าที่คิด เช่น
         他六点就起床了 เขาหกโมงเช้าก็ตื่อนนอนแล้ว
         她还没吃就走了 เขายังไม่ได้กินก็ไปแล้ว
         我还没有说 老师就不听了 ฉันยังไม่ทันพูดอาจารย์ก็ไม่ฟังแล้ว

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]