ภาษาอังกฤษ/สรรพนาม

จาก วิกิตำรา

Pronoun (สรรพนาม)[แก้ไข]

คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือคุณค่าต่างๆ : แบ่งเป็น 8 ชนิด

1. Personal Pronoun (บุรุษสรรพนาม) ใช้แทนชื่อของผู้พูด, ฟัง และบุคคล/สัตว์/สิ่งของที่เราเอ่ยถึง

I แทนตัวคนพูด

You แทนคนที่เราพูดด้วย

We แทนตัวคนพูดและกลุ่มบุคคลที่มากับคนพูดตั้งแต่ สอง คนขึ้นไป

He แทนบุคคลที่ สาม ที่เป็นเพศชายที่เราเอ่ยถึง

She แทนบุคคลที่ สาม ที่เป็นเพศหญิงที่เราเอ่ยถึง

It แทนส่วนที่ สาม ที่เป็น สัตว์ สิ่งของที่เราเอ่ยถึง

They แทนกลุ่มบุคคลตั้งแต่ สอง คนขึ้นไป เป็นบุคคลทีสาม ที่เราเอ่ยถึง รวมถึงสัตว์และสิ่งของ


2. Possessive Pronoun (สามีสรรพนาม) ใช้แทนนามโดยแสดงความเป็นเจ้าของ
3. Definite Pronoun (นิยมสรรพนาม) ใช้แทนนามที่เราเอ่ยถึงอย่างชี้เฉพาะเจาะจง
4. Indefinite Pronoun (อนิยมสรรพนาม) ใช้แทนนามที่เราเอ่ยถึงอย่างไม่เจาะจง
5. Interrogative Pronoun (ปฤจฉาสรรพนาม) ใช้แทนนามในส่วนของคำถาม
6. Relative Pronoun (ประพันธ์สรรพนาม) ใช้แทนนามนามที่อยู่ข้างหน้า,ใช้เชื่อมประโยค
7. Reflexive Pronoun (สรรพนามสะท้อน) ใช้แทนนามเพื่อแสดงผู้กระทำ
8. Distributive Pronoun (วิภาคสรรพนาม) ใช้แทนนามเพื่อแทนหนึ่งในส่วนประกอบของนาม