ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้านี้จะแสดงสารบัญแสดงเนื้อหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั้งหมด รวมทั้งอธิบายเรื่องชนิดของคำและประโยค เพื่อเป็นการเกริ่นนำและสรุปภาพรวมของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก่อนที่จะเข้าศึกษาแต่ละหัวข้อ วิกิตำรานี้จะใช้สัญลักษณ์ ~ แทนการใช้คำว่า "แปลว่า"

สารบัญ[แก้ไข]

ชนิดของคำ[แก้ไข]

Part of Speech แปลว่า ชนิดของคำ แบ่งออกเป็น 8 ชนิด ดังนี้

 1. Noun ~ คำนาม หมายถึง คำที่เราใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือคุณค่าต่าง ๆ
 2. Pronoun ~ คำสรรพนาม หมายถึง คำที่ใช้แทนคำนาม เพื่อต้องการไม่ให้พูดถึงชื่อของคำนามนั้นซ้ำซาก
 3. Verb ~ คำกริยา หมายถึง คำที่เป็นการแสดงออกของประธาน หรือแสดงภาวะของประธาน
 4. Adverb ~ คำวิเศษณ์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์ หมายถึง คำที่ไปขยาย Verb, Adjective, และ Adverb ด้วยกันเอง เพื่อให้เนื้อความของประโยคชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น well (ดี) slowly (อย่างช้า) quickly (อย่างเร็ว) hard (ลำบาก, หนัก) soon (ในไม่ช้า) เป็นต้น
 5. Adjective ~ คำคุณศัพท์ หมายถึง คำที่ช่วยทำให้ Noun และ Pronoun มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น
 6. Preposition ~ คำบุพบท หมายถึง คำที่ใช้เชื่อม Noun และ Pronoun เข้ากับคำอื่นที่อยู่ในประโยค เพื่อให้ใจความของประโยคกลมกลืนขึ้น
 7. Conjunction ~ คำสันธาน หมายถึง คำที่ใช้เชื่อมคำต่อคำ (Words), วลี (Phases), หรือประโยค (Clauses) ให้เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
 8. Interjection ~ คำอุทาน หมายถึง คำที่พูดออกมาด้วยอารมณ์หรือความรู้สึกต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นคำเดียวก็ได้ เป็นประโยคก็ได้

คำแต่ละชนิดใน Part of Speech ยังสามารถแบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ ได้อีก ซึ่งจะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะได้อธิบายแยกย่อยลงรายละเอียดในบทต่อ ๆ ไป

ประโยค[แก้ไข]

Sentence ~ ประโยค หมายถึง คำหรือกลุ่มคำที่พูดหรือเขียนออกไปแล้วมีความสมบูรณ์ เนื้อความชัดเจน ฟังเข้าใจได้ แล้วประโยคจะต้องมีอะไรบ้างเพื่อที่จะสมบูรณ์ ดังนั้น จึงต้องกล่าวถึงส่วนประกอบของประโยค ซึ่งแยกได้ดังนี้

ภาคประธาน + ภาคแสดง
รูปแบบที่ 1 ประธาน + กริยา
Birds fly.
นก บิน
รูปแบบที่ 2 ประธาน + กริยา + กรรม
The poor need food and clothes.
คนยากจน ต้องการ อาหารและเสื้อผ้า
รูปแบบที่ 3 ประธาน + กริยา + กรรม + ส่วนเติมเต็ม
I saw him reading a book.
ฉัน เห็น เขา กำลังอ่านหนังสืออยู่

ประโยคอาจมีเฉพาะแต่ภาคแสดงก็ได้ โดยละภาคประธานเอาไว้ในฐานที่เข้าใจ ส่วนมากใช้กับประโยคคำสั่ง เช่น (You) Sit down, please. ~ กรุณานั่งลงได้

เมื่อประโยคต้องประกอบด้วยประธานและกริยา แล้วอะไรที่จะมาเป็นประธานและกริยาได้ ซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อต่อไปนี้

ประธาน[แก้ไข]

คำที่จะมาเป็นประธาน (Subject) ในประโยคได้นั้น ได้แก่ คำ 7 จำพวก ได้แก่

 1. คำนามทุกชนิด
 2. คำสรรพนามทุกบุรุษ
 3. คำคุณศัพท์ที่นำมาใช้อย่างคำนาม
 4. กริยาสภาวะมาลา (Infinitive โครงสร้าง To + Verb) เช่น To walk, To give, To read
 5. กริยานาม (Gerund หรือ Verbal noun โครงสร้าง Verb 1 เติม ing) เช่น Walking, Drinking, Reading
 6. วลี (Phrase) ทุกชนิด
 7. ประโยค (Clause)

กริยา[แก้ไข]

รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ คำกริยา

ส่วนของกริยาในประโยคนั้นจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

 1. Transitive Verb ~ สกรรมกริยา คือ คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ จึงทำให้เนื้อความของกริยานั้นสมบูรณ์ ชัดเจนขึ้น
 2. Intransitive Verb ~ อกรรมกริยา คือ คำกริยาที่มีเนื้อความสมบูรณ์อยู่แล้ว ทำให้ไม่ต้องมีกรรมมารับเหมือนสกรรมกริยา

กรรม[แก้ไข]

จากที่กล่าวมาแล้วว่า สกรรมกริยา เป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรม (Object) มารองรับ พูดถึงกรรมแล้ว อะไรบ้างที่จะมาเป็นกรรมของสกรรมกริยาได้ คำที่จะมาเป็นกรรมได้นั้น ได้แก่ คำทั้ง 7 จำพวก เหมือนกันกับประธาน ได้แก่

 1. คำนามทุกชนิด
 2. คำสรรพนามทุกบุรุษ
 3. คำคุณศัพท์ที่ใช้อย่างคำนาม
 4. Infinitive (โครงสร้าง To + Verb)
 5. Gerund (โครงสร้าง Verb 1 เติม ing)
 6. วลี (Phrase) ทุกชนิด
 7. ประโยค (Clause)

ส่วนเติมเต็ม[แก้ไข]

สกรรมกริยาบางตัว เมื่อมีกรรมมารับแล้วแต่ก็ยังฟังดูเนื้อความยังไม่สมบูรณ์ จึงต้องมี Complement ~ ส่วนเติมเต็ม ซึ่งหมายถึง คำหรือกลุ่มคำหลังคำกริยา ที่ทำให้ประโยคมีความหมายสมบูรณ์ขึ้น เช่น

The people in this country made him king. ~ ประชาชนในประเทศนี้ตั้งให้เขาเป็นพระราชา

(King เป็นคำนาม ทำหน้าที่ขยาย him จึงเป็นส่วนเติมเต็ม)

คำที่จะมาเป็นส่วนเติมเต็มได้นั้น ได้แก่ คำคุณศัพท์, คำนาม, Participle, Infinitive