ภาษาอังกฤษ/หน้าที่ของคำ

จาก วิกิตำรา

Part of Speech[แก้ไข]

Part of Speech (ชนิดของคำ) : แบ่งออกเป็น 8 ชนิด ดังนี้

  1. คำนาม (noun) คือ คำที่เราใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ หรือคุณค่าต่างๆ - ดูที่หน้าคำนาม

Adverb(วิเศษณ์)[แก้ไข]

วิเศษณ์ คือ คำที่ทำหน้าที่ขยาย Verb, Adjective และ Adverb ด้วยกันเอง มักจะลงท้ายด้วยคำว่า ly เช่น slowly, quickly เป็นต้น

Preposition(บุพบท)[แก้ไข]

บุพบท คือ คำที่ใช้เชื่อม Noun และ Pronoun เข้ากับคำอื่นที่อยู่ในประโยค

Conjunction(สันธาน)[แก้ไข]

สันธาน คือ คำที่ใช้เชื่อมคำต่อคำ, วลี หรือประโยคต่างๆให้เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

โดยแบ่งได้ดังนี้

  1. คำสันธานเชื่อมคำหรือข้อความที่เท่ากัน

CO-ORDINATING CONJUNCTIONS

  1. คำสันธานเชื่อมวลีหรืออนุประโยคเข้ากับประโยค

SUBORDINATE CONJUNCTIONS คำสันธานเชื่อมวลีหรืออนุประโยคเข้ากับประโยค SUBORDINATE CONJUNCTIONS

  1. คำสันธานเชื่อมคำหรือความโดยต้องใช้เป็นคู่

CORRELATIVE CONJUNCT

Conjunction คือ คำที่ใช้เชื่อมระหว่างประโยคต่อประโยค คำต่อคำ หรือระหว่างกริยาต่อกริยา เช่น ประโยคต่อประโยค I study English, but he studies French. ฉันเรียนภาษาอังกฤษ แต่เขาเรียนภาษาฝรั่งเศส คำนามต่อนาม A boy and a girl are dancing. เด็กชายและเด็กหญิงกำลังเต้นรำ กริยาต่อกริยา He comes and stays with me at home. เขามาพักอยู่กับฉันที่บ้าน เป็นต้น Conjunction แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ

  1. Conjunction คำเดียว (Single Conjuncton)
  2. Conjunction วลีหรือผสม (Conjunction Phrase)

Interjection(อุทาน)[แก้ไข]

อุทาน คือ คำที่พูดจากความรู้สึกหรืออารมณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจิตใจ

คำที่พูดเปล่งออกมาสั้นๆห้วนเมื่อ เกิดอาการ ตกใจตัวหนา