ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/คำสรรพนาม

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

Pronoun ~ คำสรรพนาม คือคำที่ใช้แทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ เพื่อป้องกันไม่ให้พูดถึงชื่อนั้นซ้ำซากในประโยค คำสรรพนามมีทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่

 • Personal Pronoun ~ บุรุษสรรพนาม
 • Possessive Pronoun ~ สามีสรรพนาม
 • Definite Pronoun ~ นิยมสรรพนาม
 • Indefinite Pronoun ~ อนิยมสรรพนาม
 • Interrogative Pronoun ~ ปฤจฉาสรรพนาม
 • Relative Pronoun ~ ประพันธ์สรรพนาม
 • Reflexive Pronoun ~ สรรพนามสะท้อน
 • Distributive Pronoun ~ วิภาคสรรพนาม

บุรุษสรรพนาม[แก้ไข]

Personal Pronoun ~ บุรุษสรรพนาม มีไว้สำหรับใช้แทนชื่อของผู้พูด ผู้ฟัง และบุคคล สัตว์ สิ่งของที่เอ่ยถึง บุรุษสรรพนามแบ่งออกเป็น 2 พจน์ 3 บุรุษ ดังนี้

เอกพจน์ พหูพจน์
บุรุษที่ 1 I ~ ฉัน, ผม ใช้แทนชื่อผู้พูดคนเดียว We ~ พวกเรา, เรา ใช้แทนผู้พูดและกลุ่มของผู้พูด
บุรุษที่ 2 You ~ คุณ, ท่าน ใช้แทนชื่อผู้ที่เราพูดด้วยคนเดียว You ~ พวกคุณ, พวกท่าน ใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยหลายคน
บุรุษที่ 3 He ~ เขา ใช้แทนชื่อผู้ชายคนเดียวที่เราเอ่ยถึง They ~ พวกเขา, พวกมัน ใช้แทนชื่อผู้ที่เราพูดถึงหลายคน รวมถึงสัตว์ และสิ่งของ
She ~ เธอ, หล่อน ใช้แทนชื่อผู้หญิงคนเดียวที่เราเอ่ยถึง
It ~ มัน ใช้แทนชื่อสัตว์ตัวเดียว สิ่งของสิ่งเดียวที่เราเอ่ยถึง

นอกจากนี้ บุรุษสรรพนาม ยังแจกออกไปได้อีก 5 รูป ดังนี้

สรรพนามรูปประธาน สรรพนามรูปกรรม สามีคุณศัพท์
(บอกเจ้าของ)
สามีสรรพนาม
(บอกเจ้าของ)
สรรพนามสะท้อน
(เน้นย้ำ)
I me my mine myself
We us our ours ourselves
You you your yours yourself, yourselves
He him his his himself
She her her hers herself
It it its its itself
They them their theirs themselves

การใช้สรรพนามรูปประธานและรูปกรรม[แก้ไข]

สรรพนามรูปประธานใช้ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยค และทำหน้าที่เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยา ซึ่งจะวางหลัง Verb to be เสมอ เช่น It is I who can speak English. ~ ผมเองเป็นผู้พูดภาษาอังกฤษได้

สามีสรรพนาม[แก้ไข]

Possessive Pronoun ~ สามีสรรพนาม ใช้แทนนามโดยแสดงความเป็นเจ้าของ (ดังแสดงในคอลัมน์ที่ 4 ของตารางด้านบน) ได้แก่ mine, ours, yours, his, hers, its, theirs วิธีใช้สามีสรรพนามมีอยู่ 3 อย่าง ดังนี้

 • ใช้เป็นประธานในประโยคได้ แต่ต้องมีข้อความอื่นเล่าเรื่องมาก่อน
 • ใช้เป็นส่วนสมบูรณ์ของกริยาในประโยค ตามหลัง Verb to be
 • ใช้เน้นความเป็นเจ้าของให้เด่นชัดขึ้น แต่ต้องวางตามหลังบุพบท of ตามโครงสร้างดังนี้ a + noun + of + Possessive Pronoun
Your friend is Indian, mine is American. ~ เพื่อนของคุณเป็นคนอินเดีย ของฉันเป็นคนอเมริกัน
This bicycle is his; that one is yours. ~ รถจักรยานคันนี้เป็นของเขา แต่คันนั้นเป็นของคุณ
A pen of hers is very dear. ~ ปากกาด้ามหนึ่งของเธอมีราคาแพงมาก

ระวังอย่าไปสับสนกับ Possessive Adjective ~ สามีคุณศัพท์ (ดังแสดงในคอลัมน์ที่ 3 ของตารางด้านบน) คำเหล่านี้เป็นคำคุณศัพท์ ไม่ใช่คำสรรพนาม เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ใช้สามีคุณศัพท์ต้องมีนามตามหลังเสมอ ส่วนสามีสรรพนามไม่ต้องมีนามตามหลัง เช่น This is my book. กับ This book is mine. คำตัวหนาประโยคแรก my เป็นคำคุณศัพท์ มีคำนาม book ตามหลัง ส่วนประโยคหลัง mine เป็นสามีสรรพนาม

นิยมสรรพนาม[แก้ไข]

Definite Pronoun ~ นิยมสรรพนาม ใช้แทนนามที่เราเอ่ยถึงอย่างชี้เฉพาะเจาะจง นิยมสรรพนามที่สำคัญ ได้แก่ This, These, That, Those, one, ones ซึ่งมีรายละเอียดการใช้ ดังนี้

 • This ~ นี้ ใช้แทนนามที่เป็นเอกพจน์ และใกล้ตัวผู้พูด เป็นได้ทั้งประธานและกรรม
 • That ~ นั้น ใช้แทนนามที่เป็นเอกพจน์ และห่างตัวผู้พูด เป็นได้ทั้งประธานและกรรมเช่นกัน
 • One ~ หนึ่ง (คำแปลไม่คงที่) ความหมายเดิมแปลว่า หนึ่ง แต่เมื่อใช้เป็นนิยมสรรพนามแล้ว คำแปลจะแปลอะไรก็ขึ้นกับนามเอกพจน์ที่ one ไปแทน และเป็นได้ทั้งประธานและกรรม
 • These ~ เหล่านี้ ใช้แทนนามที่เป็นพหูพจน์ และใกล้ตัวผู้พูด เป็นได้ทั้งประธานและกรรม
 • That ~ นั้น ใช้แทนนามที่เป็นพหูพจน์ และห่างตัวผู้พูด เป็นได้ทั้งประธานและกรรม
 • Ones ~ พวกหนึ่ง (คำแปลไม่คงที่) เมื่อใช้เป็นนิยมสรรพนาม คำแปลก็จะไม่คงที่เหมือน one แต่ใช้แทนนามที่เป็นพหูพจน์ เป็นได้ทั้งประธานและกรรม

ถ้านำเอาคำเหล่านี้ไปวางไว้หน้าคำนาม ก็จะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นนิยมสรรพนาม แต่กลับทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ เช่น This school is famous. กับ This is a famous school. คำตัวหนาประโยคแรกเป็นคำคุณศัพท์ ส่วนประโยคหลังเป็นนิยมสรรพนาม

อนิยมสรรพนาม[แก้ไข]

Indefinite Pronoun ~ อนิยมสรรพนาม ใช้แทนนามที่เราเอ่ยถึงอย่างไม่เจาะจง

ปฤจฉาสรรพนาม[แก้ไข]

Interrogative Pronoun ~ ปฤจฉาสรรพนาม ใช้แทนนามในส่วนของคำถาม

ประพันธ์สรรพนาม[แก้ไข]

Relative Pronoun ~ ประพันธ์สรรพนาม ใช้แทนนามนามที่อยู่ข้างหน้า,ใช้เชื่อมประโยค

สรรพนามสะท้อน[แก้ไข]

Reflexive Pronoun ~ สรรพนามสะท้อน ใช้แทนนามเพื่อแสดงผู้กระทำ

วิภาคสรรพนาม[แก้ไข]

Distributive Pronoun ~ วิภาคสรรพนาม ใช้แทนนามเพื่อแทนหนึ่งในส่วนประกอบของนาม

ดูเพิ่ม[แก้ไข]