ข้ามไปเนื้อหา

ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำวิเศษณ์

จาก วิกิตำรา

คำวิเศษณ์ (adverb) เป็นคำขยายกริยา คุณศัพท์ นามหรือสรรพนาม หรือคำวิเศษณ์อื่น หรือแม้แต่อนุประโยคและประโยค

Adverb ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ร่วมกับกริยา (joined to a verb)

คำวิเศษณ์แบ่งประเภทตามการใช้ได้เป็น

  1. Simple adverb ใช้ขยายคำอื่นอย่างเดียว
  2. ใช้ในประโยคคำภาม
  3. Conjunctive adverbs ใช้เชื่อมประโยค เช่น
When last I saw thy young blue eyes, they smiled.—Byron.

When ในประโยคข้างต้นไม่ได้ใช้บอกเวลาหรือขยายคำอื่น เป็นคำเชื่อมประโยค

การจำแนกตามความหมาย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

จำแนกคำวิเศษณ์ตามความหมายได้ 6 ชนิด

  1. บอกเวลา เช่น now, today, ever, lately, before เป็นต้น
  2. บอกสถานที่ เช่น here, there, where, near, above เป็นต้น
  3. บอกอาการของกริยา เช่น well, slowly, better, bravely, beautifully เป็นต้น จัดเป็นคำวิเศษณ์กลุ่มใหญ่
  4. บอกจำนวน หรือบอกจำนวนครั้ง เช่น once, twice, singly, two by two เป็นต้น
  5. บอกระดับ หรือปริมาณ เช่น little, slightly, too, partly, enough, greatly, much, very, just เป็นต้น
  6. บอกการประเมิน คือ ความเชื่อหรือไม่เชื่อในถ้อยแถลงของผู้ส่งสาร เช่น perhaps, maybe, surely, possibly, probably, not เป็นต้น

The เป็นคำวิเศษณ์บอกระดับเมื่อนำหน้าคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์โดยเฉพาะในรูปขั้นกว่า เช่น

The more they multiply, the more friends you will have; the more evidently they love liberty, the more perfect will be their obedience.—Burke.

Such ใช้เทียบเท่ากับ so; such นำหน้าคำคุณศัพท์พร้อมคำนาม ส่วน so นำหน้าเฉพาะคำคุณศัพท์

An eye of such piercing brightness and such commanding power that it gave an air of inspiration.—Lecky.

การใช้ในประโยคคำถาม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำวิเศษณ์สามารถใช้ในประโยคคำถามทั้งประโยคคำถามโดยตรงหรือโดยอ้อม (ระวังสับสนกับปฤจฉาสรรพนาม)

ประโยคคำถามโดยตรง ประโยคคำถามโดยอ้อม
ถามเวลา When did this humane custom begin?—H. Clay. I do not remember when I was taught to read.—D. Webster.
ถามสถานที่ Where will you have the scene?—Longfellow I will not ask where thou liest low.—Byron
ถามอาการของกริยา And how looks it now?—Hawthorne. Who set you to cast about what you should say to the select souls, or how to say anything to such?—Emerson.
ถามจำนวนหรือจำนวนครั้ง "How long have you had this whip?" asked he.—Bulwer.
Being too full of sleep to understand
How far the unknown transcends the what we know.
—Longfellow
ถามเหตุผล Why that wild stare and wilder cry?—Whittier I hearkened, I know not why.—Poe.

การเปรียบเทียบ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำคุณศัพท์สามารถใช้เปรียบเทียบได้ เช่นเดียวกับคำวิเศษณ์ การเปรียบเทียบมี 2 ขั้น (degree) คือ ขั้นกว่า (comparative) และขั้นสุด (superlative)

คำคุณศัพท์พยางค์เดียวส่วนมากเติม -er และ -est เพื่อสร้างขั้นกว่าและขั้นสุด เช่น high, higher, highest; soon, sooner, soonest. คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -ly ปกติเติม more และ most ด้านหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีกฎตายตัว

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]