ข้ามไปเนื้อหา

ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี/กฎหมาย

จาก วิกิตำรา
ร า ย ก า ร ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
# ชื่อ สถานะ แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ตัวบทล่าสุด
ชื่อเต็ม ชื่อย่อ ชื่อย่อในวิกิตำรา
ข้อกำหนด
1 ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. 2550
ยังใช้อยู่
สคก.
ธรรมนูญศาลทหาร
1 พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498
ธศท. 2498
ยังใช้อยู่
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2526 สคก.
ธรรมนูญศาลยุติธรรม
1 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
ธศย. 2543
ยังใช้อยู่
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 สคก.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
1 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ป.วิ.พ.
ป.วิ.พ.
ยังใช้อยู่
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 สคก.
2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ป.วิ.อ.
ป.วิ.อ.
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2551 สคก.
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาของศาล
1 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499
พ.ร.บ.ศาลแขวง 2499
ยังใช้อยู่
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2539 สคก.
2 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539
พ.ร.บ.ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ 2539
สคก.
3 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.ศาลปกครอง 2542
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554 สคก.
4 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528
พ.ร.บ.ศาลภาษีอากร 2528
สคก.
5 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
พ.ร.บ.ศาลแรงงาน 2522
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สคก.
6 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542
พ.ร.บ.ศาลล้มละลาย 2542
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 สคก.
7 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. 2532
พ.ร.บ.ศาลอุทธรณ์ภาค 2532
สคก.
8 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ 2553
สคก.
พระราชบัญญัติระเบียบของบุคลากรศาล
1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
ยังใช้อยู่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 สคก.
2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 สคก.
รัฐธรรมนูญ
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รธน. 2550
รธน. 2550
ยังใช้อยู่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554 สคก.

ขึ้น