ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี/อ้างอิง

จาก วิกิตำรา
ร า ย ก า ร อ้ า ง อิ ง

ภาษาไทย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

กฎหมาย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำพิพากษา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หนังสือ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • ไพโรจน์ วายุภาพ. (2555.07). คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม. (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. ISBN 9786162690914.

อื่น ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ภาษาต่างประเทศ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]ขึ้น