วิกิตำรา:เลขาชาววิกิตำรา

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ห้องอภิปรายวิกิตำรา
การอภิปราย ความช่วยเหลือ แจ้งคำขอ
สภากาแฟ ทั่วไป | ผู้ดูแลระบบ เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล | ขอสถานะบอต | เปลี่ยนชื่อผู้ใช้ | อัปโหลดไฟล์
เลขาชาววิกิตำรา
DiscWikiB.svg

ยินดีต้อนรับสู่หน้าเลขาชาววิกิตำรา ที่ซึ่งชาววิกิตำราให้ความช่วยเหลือในการตอบข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้ามีส่วนร่วมต่อการแก้ไขหน้าหรือชุมชนวิกิตำรา ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเขียนตำราหรือเป็นผู้ใช้ใหม่สามารถมาที่หน้านี้เพื่อถามคำถามและบอกเราได้

คุณสามารถใช้ดิสคอร์ดเพื่อถามคำถามตามเวลาจริง (real-time) ได้

สำหรับการแจ้งขอความช่วยเหลือเฉพาะทางที่จำเป็นต้องมีสิทธิผู้ดูแลระบบ โปรดดำเนินการที่หน้าแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ

แม่แบบ:Disclaimer for translation <languages /> <translate> This is an informational website of the Wikimedia Foundation (hereafter "Wikimedia"). The content of this site is being provided freely, and no kind of agreement or contract is created between you and the owners or users of this site, the owners of the servers upon which it is housed, individual contributors to these pages, or project administrators, sysops or anyone else connected with this project subject to your claims against them directly. You are granted a limited license to copy anything from this site; it does not create or imply any contractual or extracontractual liability on the part of Wikimedia or any of its agents, members, organizers or other users.

Any of the trademarks, service marks, collective marks, design rights, personality rights or similar rights that are mentioned, used or cited on this site are the property of their respective owners. Unless otherwise stated, Wikimedia sites are neither endorsed by nor affiliated with any of the holders of such rights, nor can Wikimedia grant rights to use otherwise protected materials. Your use of any such incorporeal property is at your own risk.

Please note that the information found here may be in violation of the laws of the country or jurisdiction from where you are viewing this information. Wikimedia does not encourage the violation of any laws, but this information is stored on servers in the United States of America, and is maintained in reference to the protections afforded to content providers and readers in that jurisdiction. The laws in your country may not recognize a similarly broad protection of free speech; Wikimedia cannot be responsible for potential violations of such laws, should you link to this domain or reuse any of the information contained herein.

For further information, please [[<tvar|link1>foundationsite:แม่แบบ:Foundationsite languageabout/contact/</>|contact us]]. </translate> [[Category:Policies{{#translation:}}]] थकतछकचछकूछचछकूछचछकूछचुकघछऊछघचकुचघचकुचघचउघढघढकडढटघढडढटघढडढटघघडढटघढडढकघघडढकघघडढटघघबभढभपबभढभकबभटढभकबभपडबटडढटघणकडढटचढकगघकीचगघकीघछूचकछूकुऊअउचकतणचणकढणकचतढणचणढचणकढभपमणमकभमपणमकभयणमपभमणमकभमणमकभढभकबभढभकबभपभढकडढटचढडढटघढकडढटघणकडढटघढकरयथरटयरपथरकयरपथरकयरपथदकरमणमपभमपणकभमपणमकभमपणमटभमपणमकभमपणमकभमपणमकभमपणमकभमपणमकभमपणमकभमपणमकभमपणकचछकूजचछकूजउचकघचकुचघचकुचघचकुचघचकुचघचुछकढमटचणकढणचढणटचणढणचणकढभपढणटचतढणटचतढणटचणघचकुचघचकूचघचकुचघचुचकढणटछणकघचकुछघचकुचघचकुघचुअभमणभपडढकचणकणछढणचणकढणकचतकढणटचणकढणटचणढणकचणढणकछणढणकचछढणकछणभमढमपबभपढकभटमकढभपमतमकभमपढभकढणचटतढतकचणढणटछणकढणटछतढणटघढढणटचणढणटचणढणटचणघढकणचणढणकचतघढटणचणकघचऊछघछकुचघचकुचघचकुचघचकुछघचकुचघचकुचघचकुछघचकुचघचकुचुचघघकीचढटणचढकघचकुछकघचकुचघचकुअघचकुचघचकुअआखणढणटचणकढणटचणढचणकढणटछणकढणटचणकढणटछणढणटचणढणटछतकढतकचतढणटचतछणतचणकतचणकणणटछतकमभणमटभमटणयकभमटतयकभमपतमकभमटणमकचछकूछचछकूछचछकूछचछकूछचछकूछचछकूछचवदधटझदकथदटजथतथटजथकथथटजथछजकेजछजकेझछजकूछचछकेछचछकूछचछकूअलदथदटझझकथ दव टजथकथटझदकथदटझदकतथटजथकतथटजथकछचछकूअछचछकूछचछकूछचछकेछचछकूछचछकूछचछकूजचछकूजचछकूछचछकूछचछकूजचछकूछचछकूछचछकूअचकछकूछचछकूछचुअघचकुचघछकुचघचकुअचघचकुचघचकुचघचकुछघचकीघगघकीघगघकीचगघकीअढटबढटचघढटढकघढणटछणढतटचतढणटचतढणटचतढत्तकढपबभपढभकबभपढभकबभपढकभडढटघडढटभमपणमकणतटजतचणकछछएछचजएछलदथकजथतथटझथकछजकेझछजकेझछझकेझछजकेजछजकेजछजकेजछजकेजछतकणतकछतणकढतटणमकणमभमटणमकभमणयकभमपतमकभमपणमकभपढभकडढटघढढढटघढडढटढघढडढटघणडढटघढगघकीघगघकीघगघकแม่แบบ:Disclaimer for translation <languages /> <translate> This is an informational website of the Wikimedia Foundation (hereafter "Wikimedia"). The content of this site is being provided freely, and no kind of agreement or contract is created between you and the owners or users of this site, the owners of the servers upon which it is housed, individual contributors to these pages, or project administrators, sysops or anyone else connected with this project subject to your claims against them directly. You are granted a limited license to copy anything from this site; it does not create or imply any contractual or extracontractual liability on the part of Wikimedia or any of its agents, members, organizers or other users.

Any of the trademarks, service marks, collective marks, design rights, personality rights or similar rights that are mentioned, used or cited on this site are the property of their respective owners. Unless otherwise stated, Wikimedia sites are neither endorsed by nor affiliated with any of the holders of such rights, nor can Wikimedia grant rights to use otherwise protected materials. Your use of any such incorporeal property is at your own risk.

Please note that the information found here may be in violation of the laws of the country or jurisdiction from where you are viewing this information. Wikimedia does not encourage the violation of any laws, but this information is stored on servers in the United States of America, and is maintained in reference to the protections afforded to content providers and readers in that jurisdiction. The laws in your country may not recognize a similarly broad protection of free speech; Wikimedia cannot be responsible for potential violations of such laws, should you link to this domain or reuse any of the information contained herein.

<थटजथकतथटजथछजकेजचछकूछचछकूछचछकूछचछकूअउचकछूछचछकूछचछउछघचकुअचघचकुचघचकुचघचकुचघचकुचघचकुचईघकगघईघढटघढकडठढघणकणभटढभकढभपबभटढभकबभढभकबपभढभटढणकचतढणटछतढणटछतढणटचतमभपतमकमभमपणज्ञकमभमपणमकभमपतमकभमपतमकभमतयकभमपतमकढणटचतढणकछणकघढटतचणढणटछछघघकछुअघचकूछघचकूचघचकुचघचकुचघअणढटणचतढणटचणढणटचणढणटचणढणटचणढतटचणघचचूअचघचकुछघचकुचघचकुचघचकुचघकमयपणयटभमटणयकभमणमकभमणतकभबभटज्ञटहत्तषभत्तपभपमकढभपढतकछणढटतछणढतटचणढणटघढघकचूछघछकूछघछकुचघचकूघचकूछघछकुअघछकुअघछकुअघछकीघकीअघचकुछचकछुछघछकुछघचकुछईघचुणटढणकचतढणटचणकढणटचणढणकचणढणटचतढटणचमभमणमपभमटणतकभमपणयकभमपणमटभमणमकभमटणमकभमपतमकभमपणमकभमपणमकभमणमकभमणयकभमणमकढणटचछकढणटछणढतटचणघडढटघढडढटघढबभपढभकबभपढभकबभढभकबभपढभकडढकघणढणटचढणचणटतछणटतछथकणथटछजचछकेछचकजेछजेझकजजकेझतथटजथतटथटजथकतथटजथतदटजथतथकजदतथटजदतथटझदतदकझथतदजथतटथजथछणटतछकणतटजकमयपतयटमयतयकमयपणमकयतयपमयपणमटरतमयपतरटमयतमयपणमकममतमकभमपतकभमपणमकभमपणकभमपणमकभमढभकबभपढमकबभणकमबभणभकत्तटभमतयकमपरतरकमयपतयकणतकजतकणतटछथणतटजथणतटचतढकणटचणटढपभमपणमकढभपमणकभमपतमकभमणमकभफत्तभपमकढभपमणमकढभडढटघणकडढटचढडढटघढडढकघढडढटघणडढटचकीघगघकीघघचुछघचकुछघछकूचणढटणटचकमभमपतमकभमपतमकभमपणमटभक्षभमणमकभमटणमकभमपणयकभमटतमकभमणमकभमणकयभमटणयकभमणमकढतटचतढतटछढणटचतढणटचतढणटचतढतटछणकघचकुछघणघढकघचकुछघछकुअचघछणढणटछतढणटचतढणटचणढणटचणढणटचणतछणतटछथकणथटछणतकजथणकतछणतकछतणतटछतणथकयमयपतमपणथकछतटणथटछजकणतछणथटछजणतकछथणतकछणमभमपतमकढणटचतकढतटचणढणटचछढणटछूजचछकूजचछऊजचुचचघचउच> For further information, please [[<tvar|link1>foundationsite:แม่แบบ:Foundationsite languageabout/contact/</>|contact us]]. </translate> [[Category:Policies{{#translation:}}]] แม่แบบ:Disclaimer for translation <languages /> <translate> This is an informational website of the Wikimedia Foundation (hereafter "Wikimedia"). The content of this site is being provided freely, and no kind of agreement or contract is created between you and the owners or users of this site, the owners of the servers upon which it is housed, individual contributors to these pages, or project administrators, sysops or anyone else connected with this project subject to your claims against them directly. You are granted a limited license to copy anything from this site; it does not create or imply any contractual or extracontractual liability on the part of Wikimedia or any of its agents, members, organizers or other users.

Any of the trademarks, service marks, collective marks, design rights, personality rights or similar rights that are mentioned, used or cited on this site are the property of their respective owners. Unless otherwise stated, Wikimedia sites are neither endorsed by nor affiliated with any of the holders of such rights, nor can Wikimedia grant rights to use otherwise protected materials. Your use of any such incorporeal property is at your own risk.

Please note that the information found here may be in violation of the laws of the country or jurisdiction from where you are viewing this information. Wikimedia does not encourage the violation of any laws, but this information is stored on servers in the United States of America, and is maintained in reference to the protections afforded to content providers and readers in that jurisdiction. The laws in your country may not recognize a similarly broad protection of free speech; Wikimedia cannot be responsible for potential violations of such laws, should you link to this domain or reuse any of the information contained herein.

For further information, please [[<tvar|link1>foundationsite:แม่แบบ:Foundationsite languageabout/contact/</>|contact us]]. </translate> [[Category:Policies{{#translation:}}]] रपदतटथजदकतछतटणतटचणकढणटचणकढणटचणकघढटडढटघढकडढटघणकडढटघढकडढटघढकडढटघढकडढटघढकुचगघकीघगघकीघगघकीघगघकीघगघकीघचुचकघचकुछघछकुछघचकुचघचकुअचघचकुछघचकुचघचकुचघचकुचबटघढडकढघबभपढभटबभपढभकढडटढघढडढटघढणचणढचणटढणटचतकढणटछणढणटचणढणटचणढणटछणढकथजजतथटझदछजकेझछजकेजछजकेजछजकेजजछूछकचछकूछछछकूछचछऊछउचकछकूछचुचकमयटतरकणमपणमपभमपणभटभपबपमणमकभमपणमकभमपणमकढभपढणटचतढणटचणकढणटचणढणटचणढणटचणढणटचमतमटयणमपभमटणमटभमपणमकभमपणमकभमपणमकभमपणमकभपमणयकभमणमकभयपणकभमणमकढभबभटढभकबभढभकबभपढभकणभपबभपढभकणभपमकणमपभमपणयकभमणमकभणभपमणकयणमकज्ञपयतमणकयमतमपभमपणमकभमणटघचकुछघचकुछघचकुछघछऊचघचूचघचकुछघचकुछघणकुचघचकुचघछकुचाघचुछकघचउउअईघढभकढडढटघणडढटघणडढटघणडढटघणडढटघणडढटघडढटघढडढटचढबभपणभकबभपढभकबभपणभकभपयणयकभमपतमकभमपणमकभमपतमकभमपणयकभमपणयकभमपणयकढभबभटढभकघीघगघकीघगचकीघढแม่แบบ:Disclaimer for translation <languages /> <translate> This is an informational website of the Wikimedia Foundation (hereafter "Wikimedia"). The content of this site is being provided freely, and no kind of agreement or contract is created between you and the owners or users of this site, the owners of the servers upon which it is housed, individual contributors to these pages, or project administrators, sysops or anyone else connected with this project subject to your claims against them directly. You are granted a limited license to copy anything from this site; it does not create or imply any contractual or extracontractual liability on the part of Wikimedia or any of its agents, members, organizers or other users.

Any of the trademarks, service marks, collective marks, design rights, personality rights or similar rights that are mentioned, used or cited on this site are the property of their respective owners. Unless otherwise stated, Wikimedia sites are neither endorsed by nor affiliated with any of the holders of such rights, nor can Wikimedia grant rights to use otherwise protected materials. Your use of any such incorporeal property is at your own risk.

Please note that the information found here may be in violation of the laws of the country or jurisdiction from where you are viewing this information. Wikimedia does not encourage the violation of any laws, but this information is stored on servers in the United States of America, and is maintained in reference to the protections afforded to content providers and readers in that jurisdiction. The laws in your country may not recognize a similarly broad protection of free speech; Wikimedia cannot be responsible for potential violations of such laws, should you link to this domain or reuse any of the information contained herein.

For further information, please [[<tvar|link1>foundationsite:แม่แบบ:Foundationsite languageabout/contact/</>|contact us]]. </translate> [[Category:Policies{{#translation:}}]] रथलपयपथरटयरथरकयणमटभमपणमकभमपणमकभमपणमकभमपणमकभमपणमकढघकचुछघचकुचघछकुचघचकुछढीकछेअतणतटचणटतटजथतथटझदकतदटझदतकरतयटरदयदरकमयणमकभमपणयटभमतमकभमपणमकभमपणमकभमपणमकभमपणमकत्तमपणयभयमणयकभमपणयकभमणमकभमणमकभमणमकभमणणकभमपणमकभयणकभमपतयकभमपणमकभमढभकबभपढभकबभपढमकबमपढभकबभपणभपबभपढकत्तभबभपढभकबभढमकबभपढभकबफमणयकभमढभकढणटचढघछकुअछघछकुछघचकुछघचकुछघक

สร้างตาราง โดยคำสั่งของ HTML ในวิกิตำรา[แก้ไขต้นฉบับ]

มีวิธีไหน หรือมีตัวอย่างในการสร้างตารางโดยใช้ คำสั่ง HTML ในวิกิตำรา - Anonymous

ในวิกิตำรา สามารถสร้างตารางได้ 2 วิธี โดยใช้คำสั่ง HTML ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้เลย หรือสามารถสร้างตารางแบบง่ายโดยใช้คำสั่งของวิกิตำรา ลองดูที่ วิกิตำรา:การสร้างตาราง--Manop 00:18, 8 กันยายน 2005 (UTC)

จะโหลดรูปจากเครื่อง[แก้ไขต้นฉบับ]

ถ้าต้องการโหลดรูปจากเครื่อง เข้าสู่วิกิตำราต้องทำอย่างไร หาวิธีไม่เจอ

อย่างแรกสุดต้อง ลงทะเบียนผู้ใช้ก่อนที่หน้า ลงทะเบียน และถ้าลงทะเบียนแล้ว จะมีเมนูทางด้านซ้ายมือขึ้นมาว่า อัปโหลด แล้วก็สามารถโหลดรูปได้ --เลขา
อย่าลืมดู วิกิตำรา:วิธีการใส่ภาพ สำหรับวิธีการจัดรูปแบบภาพในวิกิตำรา และระวังเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะ --เลขาอีกคน

ผู้ใช้ใหม่[แก้ไขต้นฉบับ]

มีชื่อผู้ใช้ในวิกิพีเดียวอยู่แล้ว ต้องเปิดชื่อใหม่หรือเปล่า ???

ต้องเปิดชื่อใหม่ครับ เพราะว่าฐานข้อมูลเป็นคนละตัวกันครับ
  • หากมีชื่อในวิกิพีเดียแล้วล็อกอินได้เลยครับ ไม่ต้องสร้างบัญชีใหม่ ทั้งนี้ทุกโครงการของวิกิมีเดีย ใช้บัญชีเดียวกันทุกภาษาและโครงการอื่นๆอีกกว่า 724 โครงการครับ --Sasakubo1717 (พูดคุย) 14:14, 15 มกราคม 2556 (ICT)

เปลี่ยน username[แก้ไขต้นฉบับ]

ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยน username ได้อย่างไรครับ --Tammakit 15:36, 5 มิถุนายน 2551 (UTC)

Yes check.svg เหมือนว่าจะหาทางเปลี่ยนเองได้แล้วนะครับ --Nullzero (พูดคุย) 14:31, 25 มกราคม 2556 (ICT)

Can I translate books from the original English wikibooks?[แก้ไขต้นฉบับ]

I would like to do some translations because I have lots of free time right now. I don't really know where to start,so I wonder whether I can translate books from the original English wikibooks ro not. There are so many interesting books at the english site and I think it will be a good start for me.

Looking forward to your advices.

Chira

Of course. We welcome you to translate English books to Thai. Translating from English Wikibooks is a good beginning.
However, please remember that copyright violation is prohibited, but you don't have to worry about this if you will translate from English Wikibooks because both Thai and English Wikibooks use w:en:CC-BY-SA license. In addition, we doesn't recommend you to use machine translator since the translated text will be unreadable.
Have fun! --Nullzero (พูดคุย) 14:54, 25 มกราคม 2556 (ICT)