เอกเทศสัญญา

จาก วิกิตำราเอกเทศสัญญา (specific contract) หรือสัญญามีชื่อ (nominate contract) คือ สัญญาประเภทที่กฎหมายกำหนดชื่อและกฎเกณฑ์ไว้ป็นพิเศษ ดังนั้น สัญญาทั่วไปที่ไม่ปรากฏชื่อตามกฎหมายจึงเรียก "สัญญาไม่มีชื่อ" (innominate contract)[1]

กฎหมายว่าด้วยเอกเทศสัญญาปรากฏอยู่ใน ป.พ.พ. บรรพ 3 ทั้งบรรพ ซึ่งความจริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายลักษณะหนี้ใน ป.พ.พ. บรรพ 2

หลังจากเล่าเรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย, กฎหมายลักษณะบุคคล, กฎหมายลักษณะหนี้: หลักทั่วไป, กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา และกฎหมายลักษณะทรัพย์สินแล้ว คณะนิติศาสตร์ในประเทศไทยจะศึกษาเอกเทศสัญญาตามลำดับดังต่อไปนี้

# วิชา ว่าด้วย หมายเหตุ
หมายเหตุ:     =   สมบูรณ์แล้ว
1 เอกเทศสัญญา 1
Specific Contracts 1
2 เอกเทศสัญญา 2
Specific Contracts 2
3 เอกเทศสัญญา 3
Specific Contracts 3
4 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
Real and Personal Security
 •   ค้ำประกัน (suretyship)
 •   จำนอง (mortgage)
 •   จำนำ (pledge)
5 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
Partnerships and Companies
 •   หุ้นส่วน (partnership)
 •   บริษัท (company)
6 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
Bills and Notes
 •   ตั๋วเงิน (bills)
 •    ตั๋วแลกเงิน (bill of exchange)
 •    ตั๋วสัญญาใช้เงิน (promisory note)
 •    เช็ค (cheque)
7 กฎหมายลักษณะประกันภัย
Law of Insurance
 •   ประกันภัย (insurance)
 •    ประกันชีวิต (life insurance)
 •    ประกันวินาศภัย (casualty insurance)
8 กฎหมายแรงงาน
Labour Law
หลักกฎหมายแรงงาน สัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. John Bouvier. (1856). Nominate contract. [Online]. (Accessed: 15 December 2012).

ขึ้น