ข้ามไปเนื้อหา

ความรู้เรื่องประชากรและชุมชนเมือง/การเพิ่มและลดของประชากร

จาก วิกิตำรา

การเกิด การตาย และการย้ายถิ่น เป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเพิ่มและการลดจำนวนประชากร เราสามารถที่จะศึกษาการเพิ่มและการลดของประชากรได้โดยใช้สูตรดังนี้ (Jones, Gallagher III and McFalls 1995 : 682)

การเพิ่มและลดของประชากร (Population growth) = (B-D) + (I-O)

B = จำนวนคนเกิด (The total number of births)

D = จำนวนคนตาย (The total number of deaths)

B-D = การเพิ่มของประชากรตามธรรมชาติ (Natural increase)

I = จำนวนของคนย้ายถิ่นเข้า (The total number of people migrating into)

O = จำนวนของคนย้ายถิ่นออก (The total number of people migrating out)

I-O = การย้ายถิ่นสุทธิ (Net migration)

จากสูตรดังกล่าวอาจกล่าวได้ว่า ถ้าผลบวกของการเพิ่มของประชากรตามธรรมชาติกับการย้ายถิ่นสุทธิได้ค่าเป็นบวกก็แสดงว่า จำนวนประชากรมีอัตราเพิ่มขึ้น ถ้าผลบวกของการเพิ่มของประชากรตามธรรมชาติกับการย้ายถิ่นสุทธิได้ค่าเป็นบวกก็แสดงว่า จำนวนประชากรมีอัตราลดลง และถ้าผลบวกของการเพิ่มของประชากรตามธรรมชาติกับการย้ายถิ่นสุทธิได้ค่าเป็นศูนย์ก็แสดงว่า จำนวนประชากรมีอัตราคงที่ (Zero Population Growth : ZPG)