ข้ามไปเนื้อหา

ความรู้เรื่องประชากรและชุมชนเมือง/องค์ประกอบของประชากร

จาก วิกิตำรา

องค์ประกอบของประชากร (Population composition) หมายถึง ลักษณะที่สำคัญทางสังคมและชีวภาพของประชากร เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ที่อยู่อาศัย สถานภาพสมรส ขนาดครัวเรือน อาชีพ และรายได้

1.สัดส่วนของเพศ (Sex ratio) เป็นข้อมูลสำมะโนประชากรเกี่ยวกับสัดส่วนของเพศชายและเพศหญิง โดยคำนวณจากการเปรียบเทียบจำนวนเพศชายต่อเพศหญิง 100 คน

-สัดส่วนของเพศเท่ากับ 100 หมายถึง จำนวนเพศชายเท่ากับเพศหญิง

-สัดส่วนของเพศมากกว่า 100 หมายถึงจำนวนเพศชายมากกว่าเพศหญิง

-สัดส่วนของเพศน้อยกว่า 100 หมายถึง จำนวนเพศชายน้อยกว่าเพศ หญิง

2.อายุ(age)

โครงสร้างอายุ (Age structure) เป็นสัดส่วนความสัมพันธ์ของประชากรในช่วงอายุต่าง ๆ โดยจะแสดงในรูปของกราฟปิรามิดทางประชากร (Population pyramid) โดยแต่ละแท่งกราฟปิรามิดจะแสดงถึงกลุ่มประชากร (Age cohort) เป็นจำนวนร้อยละ โดยกำหนดให้ด้านซ้ายเป็นข้อมูลอายุของเพศชายและด้านขวาเป็นข้อมูลอายุของเพศหญิง