ข้ามไปเนื้อหา

ความรู้เรื่องประชากรและชุมชนเมือง/แหล่งของข้อมูลประชากร

จาก วิกิตำรา

การสำมะโน (Census) เป็นการรวบรวบข้อมูลประชากรที่กระทำกันทุก ๆ 10 ปี โดยการสำรวจหรือ แจงนับข้อมูลของคนในแต่ละครัวเรือน (Household) เช่น อายุ เพศ และอาชีพ เป็นต้น ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรเพื่อทำการศึกษาการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของประชากร สำหรับประเทศไทย กระทรวงมหาดไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของประชากรที่สำคัญแหล่งหนึ่ง เพราะกระทรวงมหาดไทยมีหน่วยงานตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ คือ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำการกำนัน อำเภอ จังหวัด และกระทรวง โดยเฉพาะปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยมีสำนักทะเบียนราษฎร์ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการเกิด การตาย และการย้ายถิ่นของคนไทยไว้ทั่วประเทศ นอกจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว หน่วยงานอื่น ๆ ก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชากรตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทำหน้าที่สำมะโนประชากร (Population census) ทุก ๆ 10 ปี เพื่อทำการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของประชากรที่สำคัญ ๆ สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา หน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลประชากร คือ Bureau of the Census