ข้ามไปเนื้อหา

French › บทเรียนบทนำ › จำนวน · Les nombres

จาก วิกิตำรา

คำศัพท์ · จำนวนเชิงการนับ [แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

zéro Listen /ze.ʁo/ (เซโค) 0
un(e) Listen /œ̃/ (เอิง), Listen /yn/ (อืน) 1
deux Listen /dø/ (เดอ) 2
trois Listen /tʁwa/ (ทวา) 3
quatre Listen /katʁ/ (กาตร์) 4
cinq Listen /sɛ̃k/ (แซงค์) 5
six Listen /sis/ (ซิส) 6
sept Listen /sɛt/ (เซต) 7
huit Listen /ɥit/ (อุยต์) 8
neuf Listen /nœf/ (เนิฟ) 9
dix Listen /dis/ (ดิส) 10
onze Listen /ɔ̃z/ (ออซ) 11
douze Listen /duz/ (ดูซ) 12
treize Listen /tʁɛz/ (แทรซ) 13
quatorze Listen /ka.tɔʁz/ (กาตอร์ซ) 14
quinze Listen /kɛ̃z/ (แกซ) 15
seize Listen /sɛz/ (แซซ) 16
dix-sept Listen /dis.sɛt/, /di-sɛt/ (ดีเซต, ดีสเซต) 17
dix-huit Listen /dis.ɥit/, /di-zɥit/ (ดีสอุยต์, ดี-ซูยต์) 18
dix-neuf Listen /dis.nœf/ (ดีสเนิฟ) 19
vingt Listen /vɛ̃/ (แว็ง) 20
vingt et un, vingt-et-un /vɛ̃t e œ̃/,/vɛ̃ -te-œ̃/ (แว็ง เอ เออ, แว็ง-เต-เออ) 21
vingt-[deux - neuf] 22–29
trente Listen /tʁɑ̃t/ (ทรองต์) 30
trente et un, trente-et-un /tʁɑ̃.t‿e œ̃/ (ทรองเต เออ) 31
trente-[deux - neuf] 32–39
quarante Listen /ka.ʁɑ̃t/, /kaʁɑ̃t/ (กาคองต์) 40
cinquante Listen /sɛ̃.kɑ̃t/ (แซ็งคองต์) 50
soixante Listen /swa.sɑ̃t/ (ซวาแซ็งต์) 60
soixante-dix Listen /swa.sɑ̃t.dis/ (ซวาแซ็งต์ดิส) 70
soixante-et-onze 71 (หมายเหตุ: 60+11)
soixante-[douze - dix-neuf] 72–79 (หมายเหตุ: 60+12 ถึง 19)
quatre-vingt Listen /kat.ʁvɛ̃t/ (กาตร์แว็งต์) 80 (หมายเหตุ: 4×20)
quatre-vingt-un (กาตร์แว็ง-เอิง) 81 (หมายเหตุ: 4×20+1)
quatre-vingt-[deux - neuf] 82–89 (หมายเหตุ: 4×20+2 ถึง 9)
quatre-vingt-dix Listen /kat.ʁvɛ̃.dis/ (กาตร์แว็งดิส) 90 (หมายเหตุ: 4×20+10)
quatre-vingt-[onze - dix-neuf] 91–99 (หมายเหตุ: 4×20+11 ถึง 19)
cent Listen /sɑ̃(t)/ (ซ็อง(ต์)) 100
[deux - neuf] cents 200–900
deux cent un 201
neuf cent un 901
mille Listen /mil/ (มิล) 1.000 (103)
(un) million Listen /mi.ljɔ̃/ (มิลเลียง) 1.000.000 (106)
(un) milliard /miljaʁ/ (มิลเลียร์) 1.000.000.000 (109)

สังเกตว่า 21, 31, 41, 51, 61 และ 71 สามารถเติม et un ทั้งแบบมีหรือไม่มี hyphen ได้ นอกนั้นเพียงแค่เรียงเลขตามลำดับ (vingt-six, trente-trois ฯลฯ) โดยมี hyphen คั่น สำหรับ 100–199 เติม cent นำหน้าจำนวนหลักสิบ ซึ่งเป็นเช่นนี้จนถึง 1000 และกว่านั้น ผู้พูดภาษาฝรั่งเศสนอกประเทศฝรั่งเศสเรียกเลข 70 ถึง 99 โดยเติม -te ในทำนองเดียวกับ 30, 40, 50, 60 เช่น 70 septante (เซปทองต์), 90 nonante (นงน็องต์) ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 80 เรียก huitante (อุยท็องต์), หรือ octante (อ็อกท็องต์)

คำศัพท์เพิ่มเติม · จำนวนเชิงอันดับที่ · Les nombres ordinaux[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

premier, première Listen /pʁə.mje/ (เพรเมีย), /pʁə.mjɛʁ/ (เพรเมียร์) อันดับที่ 1
deuxième Listen /dø.zjɛm/ (เดอเซียม) อันดับที่ 2
troisième Fr-troisième.ogg, /tʁwa.zjɛm/ (ทวาเซียม) อันดับที่ 3
quatrième Fr-quatrième.ogg, /ka.tʁi.jɛm/ (กาทรีเอียม) อันดับที่ 4
cinquième /sɛ̃.kjɛm/ (แซ็งค์เอียม) อันดับที่ 5
sixième /si.zjɛm/ (ซีเซียม) อันดับที่ 6
septième /sɛ.tjɛm/ (แซเทียม) อันดับที่ 7
huitième /ɥi.tjɛm/ (อวีเทียม) อันดับที่ 8
neuvième /nœ.vjɛm/ (เนอเวียม) อันดับที่ 9
dixième /di.zjɛm/ (ดีเซียม) อันดับที่ 10
onzième Listen /ɔ̃.zjɛm/ (อองเซียม) อันดับที่ 11
douzième Listen /du.zjɛm/ (ดูเซียม) อันดับที่ 12
treizième Listen /tʁɛ.zjɛm/ (แทรเซียม) อันดับที่ 13
quatorzième Listen /ka.tɔʁ.zjɛm/ (กาตอร์เซียม) อันดับที่ 14
quinzième /kɛ̃.zjɛm/ (แก็งเซียม) อันดับที่ 15
seizième About this sound /sɛ.zjɛm/ sixteenth
dix-septième About this sound /di.sɛ.tjɛm/ seventeenth
dix-huitième About this sound /di.ɥi.tjɛm/ eighteenth
dix-neuvième About this sound /di.nœ.vjɛm/ nineteenth
vingtième About this sound /vɛ̃.tiɛm/ twentieth
vingt-et-unième About this sound /vɛ̃.te.y.njɛm/ twenty-first
vingt-deuxième About this sound /vɛ̃t.dø.zjɛm/ twenty-second
trentième About this sound /tʁɑ̃.tjɛm/ thirtieth
quarantième About this sound /ka.ʁɑ̃.tjɛm/ fortieth
quarante-et-unième forty-first
cinquantième About this sound /sɛ̀.kɑ̃.tjɛm/ fiftieth
cinquante-et-unième fifty-first
soixantième About this sound /swa.sɑ̃.tjɛm/ sixtieth
soixante-dixième About this sound /swa.sɑ̃t di.zjɛm/ seventieth
quatre-vingtième About this sound /katʁ.vɛ̃.tjɛm/ eightieth
quatre-vingt-dixième About this sound /ka.trə.vɛ̃.di.zjɛm/ ninetieth
centième About this sound /sɑ̃.tjɛm/ hundredth