French › บทเรียนบทนำ › The alphabet · L'alphabet

จาก วิกิตำรา

ภาษาฝรั่งเศสใช้พยัญชนะละติน (หรือพยัญชนะโรมัน) มีจำนวน 26 ตัว เดิมมี 25 ตัว โดยมีการเพิ่ม 'W' เข้ามาราวกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ระหว่างช่วงเปลี่ยนภาษาฝรั่งเศสเก่าเป็นภาษาฝรั่งเศสใหม่ มีการเพิ่มอักษร 'K' อักษรสองตัวนี้ใช้กับคำยืมภาษาต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ พยัญชนะฝรั่งเศสที่ใช้ทุกวันนี้มีอายุไม่ถึง 200 ปี

อักษร 26 ตัวแบ่งเป็น

  • พยัญชนะ (Consonnes) 20 ตัว: B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Z
  • สระ (Voyelles) 6 ตัว: A E I O U Y

นอกจากนี้ ภาษาฝรั่งเศสใช้การลงน้ำหนัก (accent) หลายแบบ ได้แก่ grave accents (à, è, ù) และ acute accents (é); circumflex ใช้กับสระทุกตัว ยกเว้น Y: â, ê, î, ô, û; tréma (ภาษาอังกฤษว่า dieresis) ก็มีใช้ด้วย: ë, ï, ü, ÿ อักษรผสมสองตัว (เรียก orthographic ligatures) ได้แก่ æ และ œ ท้ายสุด ใช้ cedilla บน c เพื่อให้เสียงเหมือน s (เอส) ในภาษาอังกฤษดังนี้ ç

อักษรและตัวอย่าง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อักษร ชื่อในภาษาฝรั่งเศส การออกเสียง
Aa Listen /a/ (อา) อา
Bb Listen /เบ (เบ)
Cc Listen /se/ (เซ) นำหน้า e และ i: ซ
นำหน้า a, o, หรือ u: ค
Dd Listen /de/ (เด)
Ee Listen /ə/ (เออ) เออ
Ff Listen /ɛf/ (แอฟ)
Gg Listen /ʒe/ (เช) นำหน้า e และ i: ช
นำหน้า a, o, หรือ u: ก
Hh Listen /aʃ/ (อาช) ไม่ออกเสียง
Ii Listen /i/ (อี) อี
Jj Listen /ʒi/ (ชี)
Kk Listen /ka/ (คา)
Ll Listen /ɛl/ (เอล)
Mm Listen /ɛm/ (แอม)
Nn Listen /ɛn/ (แอน)
Oo Listen /o/ (โอ) พยางค์ปิด: อะ
พยางค์เปิด: โอ
Pp Listen /pe/ (เป)
Qq Listen /ky/ (คู)
Rr Listen /ɛʁ/ (แอร์) พ่นลมผ่านหลังคอใกล้ตำแหน่งกลั้วคอหรือขับเสมหะ แต่เสียงเบา (เสียงคล้าย ค)
Ss Listen /ɛs/ (แอส) ซ, ส เมื่อขึ้นต้นคำ หรือมี s สองตัว หรือเหมือน z ในภาษาอังกฤษ (เสียง ซ + พ่นลมผ่านฟันที่สบกัน) กรณีมี s ตัวเดียว
Tt Listen /te/ (เท)
Uu Listen /y/ (อู) อือ
Vv Listen /ve/ (เว) คล้าย v ในภาษาอังกฤษ (เสียงคล้าย ฟ + พ่นลมผ่านฟันที่สบกัน)
Ww Listen /dubləve/ (ดูเบลอเว) มีทั้งคล้าย v ในภาษาอังกฤษ และ ว แล้วแต่คำ
Xx Listen /iks/ (อกซ์) กซ์ หรือ ซ
Yy Listen /igʁɛk/ (อีเกร็กค์) อี
Zz Listen /zɛd/ (เซด) คล้าย z ในภาษาอังกฤษ

อักขระวิธีเพิ่มเติม · หมายเหตุ [แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

พยัญชนะท้าย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ในภาษาฝรั่งเศสไม่ออกเสียงพยัญชนะบางตัวเมื่ออยู่ท้ายคำ โดยทั่วไปไม่ออกเสียง p (เช่นใน coup (เป่า, ช็อก) Listen /ku/ (กู)), s (เช่นใน héros (วีรชน) Listen /e.ʁɔ/ (เอโค)), t (เช่นใน chat (แมว) Listen /ʃa/ (ชา)), d (เช่นใน marchand (เจ้าของร้าน) Listen /maʁ.ʃɑ̃/ (มาร์ชอง(n))), และ x (เช่นใน paresseux (ขี้เกียจ) Listen /pa.ʁɛ.sø/ (ปาเรซือ))

จะออกเสียงเมื่อมีอักษร e ต่อท้าย (coupe (ถ้วย จอก) Listen /kup/ (กูป), chatte (แมวเพศเมีย) Listen /ʃat/ (ชาต), marchande (เจ้าของร้านเพศหญิง) /maʁ.ʃɑ̃d/ (มาร์ชอง(n)ด์))

พยัญชนะเสียงฟัน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อักษร d, l, n, s, t และ z ออกเสียงโดยใช้ลิ้นแตะฟันบนและส่วนกลางลิ้นแตะเพดานปาก ในภาษาอังกฤษ อาจออกเสียงเหล่านี้โดยแตะปลายลิ้นกับเพดานปาก

b และ p[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เวลาออกเสียงอักษร b และ p ในภาษาฝรั่งเศส จะแทบไม่มีลมออกจากปาก ซึ่งต่างจากภาษาอังกฤษ

q[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อักษร 'q' ตามด้วย 'u' เสมอ มีข้อยกเว้นสองคำ 'cinq' (ห้า) และ 'coq' (ไก่เพศผู้)

r[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อักษร 'r' ตามด้วย 'e' โดยทั่วไปไม่ออกเสียง แต่ออกเสียงในคำที่มีพยางค์เดียว 'fer' (เหล็ก), 'mer' (ทะเล) และ 'hier' (เมื่อวาน)

h ธนิตและไม่ธนิต[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อักษร h มีทั้งแบบธนิต (หรือเสียงหนัก) (h aspiré) และไม่ธนิต (h non aspiré) ขึ้นอยู่กับภาษาของคำที่ยืมมา ส่วนอักษร h ไม่ออกเสียงทั้งสองกรณี

ตัวอย่างเช่น คำว่า héros Listen /e.ʁɔ/ มี h ธนิต เมื่อใส่ definite article (le, la, l', les) นำหน้า จะเป็น le héros ทั้งสองคำต้องแแยกเสียงแยกกัน ส่วนรูปหญิง héros, héroïne Listen /eʁɔin/ เป็น h ไม่ธนิต เมื่อเติม definite article จะได้ว่า l'héroïne และออกเสียงเป็นคำเดียว

การบอกว่าคำใดเป็น h ธนิตหรือไม่ธนิตนั้นดูเอาจากพจนานุกรม หรือกล่าวได้ว่าต้องจำอย่างเดียว

ตัวอย่าง

ธนิต ไม่ธนิต
héros, วีรบุรุษ (le héros) héroïne, วีรสตรี (l'héroïne)
haïr, เกลียด (je hais) habiter, อยู่ (j'habite)
huit, แปด (le huit novembre) harmonie, ความประสาน (l'harmonie)

อักขระวิธีเพิ่มเติม · การออกเสียง · La ponctuation[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

& esperluette, et commercial , virgule {   } accolades ~ tilde
' apostrophe = égal  % pourcent @ arobase, a commercial, arobe
* astérisque $ dollar . point
« » guillemets ! point d'exclamation + plus
\ barre oblique inverse > supérieur à # dièse
[   ] crochets < inférieur à ? point d'interrogation
: deux points - moins, tiret, trait d'union _ soulignement
; point virgule (   ) parenthèses / barre oblique
สัญลักษณ์วรรคตอนในภาษาฝรั่งเศสคล้ายกันมากกับภาษาอังกฤษ มีเพียงเครื่องหมายอัญประกาศที่ใช้ guillemet แทนในตารางด้านบน

อักขระวิธีเพิ่มเติม · เครื่องหมายเสริมสัทอักษร [แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ภาษาฝรั่งเศสเขียนมีเครื่องหมายลงน้ำหนักห้าประเภท ซึ่งหลายกรณีเปลี่ยนแปลงเสียงของอักษรที่เติมเข้าไป บ้างก็ไม่มีผลต่อการออกเสียง เครื่องหมายลงน้ำหนักในภาษาฝรั่งเศสไม่ได้ระบุการเน้นเสียง (เพราะเน้นพยางค์ท้ายอยู่แล้ว)

เครื่องหมายลงน้ำหนัก อักษรที่ใช้ ตัวอย่าง
acute accent (accent aigu) é éléphant Listen /e.le.fɑ̃/
grave accent (accent grave) è, à, ù fièvre Listen /fjɛvʁ/, là Listen /la/, où Listen /u/
circumflex (accent circonflexe) â, ê, î, ô, û gâteau Listen /ɡa.tɔ/, être Listen /ɛtʁ/, île Listen /il/, chômage /ʃɔ.maʒ/, dû /dy/
diaeresis (tréma) ë, ï, ü, ÿ Noël /nɔ.ɛl/, maïs Listen /ma.is/, aigüe /e.ɡy/
cedilla (cédille) ç français Listen /fʁɑ̃.sɛ/

Acute accent · Accent aigu[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Acute accent ใช้บ่อยสุดในภาษาอังกฤษเขียน ใช้เฉพาะกับอักษร e และออกเสียง /e/ (เอ) เสมอ

Infinitive Past participle
aimer (to love) aimé (loved)
regarder (to watch) regardé (watched)

Grave accent · Accent grave[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

à และ ù[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ใช้เพื่อแยกแยะคำ

ไม่มี accent grave มี accent grave
a (3rd pers. sing of avoir, to have) à (preposition, to, at, etc.)
la (definite article for feminine nouns) (there)
ou (conjunction, or) (where)

è[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

è ไม่ได้ไว้ใช้แยกคำ แต่ใช้ออกเสียง e ออกเสียง /ə/ อะ หรือถ้าพูดเร็ว ๆ อาจไม่ออกเสียงเลย ส่วน è ออกเสียง เอ

Circumflex accent · Accent circonflexe[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

มักระบุถึงการละ s ในภาษาฝรั่งเศสเก่าตามหลังสระที่ใส่เครื่องหมายนี้ ตัวอย่งเช่น hospital --> hôpital แต่ hospitalité, maistre --> maître, gâteau จากภาษาฝรั่งเศสเก่า gastel, ê ออกเสียงเหมือน è: Fenestre --> fenêtre แต่ défenestrer, forest --> forêt แต่ forestier

Circumflex accent อาจเคยมี closed-o (la Drôme (French department), un dôme... ô ออกเสียงเหมือน [o] โอ แต่ถ้าไม่มีจะออกเสียงเหมือน ออ

Past participle ของ devoir (ต้อง), เขียน circumflex accent เพือแยกกับ article du

Cedilla · Cédille[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ใช้เฉพาะกับอักษร c เพื่อสร้าง c อ่อน ทำให้เหมือนเสียง s

garçon Listen กาซ็อง