ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/หน้าที่ของคำ/คำบุพบทจิปาถะ

จาก วิกิตำรา

บทนี้ว่าด้วยคำบุพบทจิปาถะ ประกอบด้วย against, about, at, for, of, on (upon), to, with

Against[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Against สื่อความหมายตรงข้าม บ้างใช้บอกสถานที่ แต่บ้างก็ใช้บอกเวลาได้ ตัวอย่างเช่น

She contrived to fit up the baby's cradle for me against night.—Swift

About[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

About รวมทั้ง participial prepositions concerning, respecting, regarding มีความหมายว่า "เกี่ยวกับ"

At[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

At มีความหมายโดยทั่วไปว่า ใกล้ (near, close to) เมื่อตามหลังคำที่ใช้บอกสถานที่ หรือ มุ่งหน้าสู่ (toward) เมื่อตามหลังอาการเคลื่อนไหว การใช้หลักมีดังนี้

 1. บอกสถานที่ เช่น
  They who heard it listened with a curling horror at the heart.—J. F. Cooper.
 2. บอกเวลา เช่น
  He wished to attack at daybreak.—Parkman.
 3. บอกทิศทาง เช่น
  The mother stood looking wildly down at the unseemly object.—Cooper.
 4. บอกแหล่งที่มาหรือสาเหตุ เช่น
  I felt my heart chill at the dismal sound.—T. W. Knox.
 5. วลีสำนวน เช่น at last, at length, at any rate, at the best, at the worst, at least, at most, at first, at once, at all, at one, at naught, at random ฯลฯ และวลีที่บอกสภาวะ เช่น at work, at play, at peace, at war, at rest ฯลฯ

By[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

By มีความหมายว่า ใกล้ คล้ายกับ at แต่มีความหมายอื่นกว้างกว่า

 1. ความหมายทั่วไปของสถานที่ เช่น
  Richard was standing by the window.—Aldrich.
 2. บอกเวลา เช่น
  But by this time the bell of Old Alloway began tolling.—B. Taylor
  ความหมายว่าเมื่อถึงเวลา
 3. บอกตัวการหรือวิธีการ เช่น
  At St. Helena, the first port made by the ship, he stopped. —Parton.
 4. วัดระดับของความต่างในการเปรียบเทียบ เช่น
  He was taller by almost the breadth of my nail.—Swift.
 5. ใช้ในการทำสัตย์สาบาน เช่น
  By my faith, that is a very plump hand for a man of eighty-four!—Parton.

For[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

For มีความหมายหลักดังนี้

 1. บอกทิศทางการเคลื่อนที่ที่มุ่งเข้า หรือบอกการกระทำเพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย เช่น
  Pioneers who were opening the way for the march of the nation.—Cooper.
  She saw the boat headed for her.—Warner.
 2. ใช้ในความหมายเห็นชอบ (in favor of), เพื่อประโยชน์ (for the benefit of), ในนามของ (in behalf of) เช่น
  The people were then against us; they are now for us.—W. L. Garrison.
 3. บอกระยะเวลา หรือขอบเขตของปริภูมิ เช่น
  For a long time the disreputable element outshone the virtuous.—H. H. Bancroft.
  He could overlook all the country for many a mile of rich woodland.—Irving.
 4. การแทนที่หรือการแลกเปลี่ยน เช่น
  There are gains for all our losses.—Stoddard.
  Thus did the Spaniards make bloody atonement for the butchery of Fort Caroline.—Parkman.
 5. ใช้ในความหมายเกี่ยวกับหรือสำหรับ (with regard to, as to, respecting ฯลฯ) เช่น
  For the rest, the Colonna motto would fit you best.—Emerson.
  มักใช้กับ as เช่น as for me
 6. ใช้ในความหมายว่าในลักษณะของ (in the character of) หรือเนื่องจาก (as being) เช่น
  "I shall own you for a man of skill indeed!" —Hawthorne.
  Wavering whether he should put his son to death for an unnatural monster.—Lamb.
 7. Concessions: หมายถึงแม้ว่า (although) หรือเพราะว่า (considering that) เช่น
  By my faith, that is a very plump hand for a man of eighty-four!—Parton.
 8. บอกการเคลื่อนที่ สาเหตุ การยุยงให้กระทำ
  An Arab woman, but a few sunsets since, ate her child, for famine.—Id.
 9. For ที่มีวัตถุนำหน้า infinitive และมีความหมายเดียวกับนามวลี เช่น
  It is by no means necessary that he should devote his whole school existence to physical science; nay, more, it is not necessary for him to give up more than a moderate share of his time to such studies.—Huxley.
  ในประโยคตัวอย่าง to give up เป็น infinitive และ he gives up more than a moderate share of his time to such studies เป็นนามวลี
  หมายเหตุ: จากประโยคตัวอย่าง that he should devote his whole school existence to physical science เป็นนามวลีอีกตำแหน่งหนึ่ง

Of[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Of มีความหมายแบ่งแยกหรือบอกที่มา เหมือนกับ from ดังในตัวอย่าง

 1. บอกแหล่งกำเนิดหรือที่มา เช่น
  Thomas à Becket was born of reputable parents in the city of London.—Hume.
 2. บอกการแบ่งแยก
  1. หลังกริยาบางคำ เช่น ease, demand, rob, divest, free, clear, purge, disarm, deprive, relieve, cure, rid, beg, ask ฯลฯ ตัวอย่างเช่น
   Two old Indians cleared the spot of brambles, weeds, and grass.—Parkman.
  2. หลังคำคุณศัพท์บางคำ เช่น clear of, free of, wide of, bare of, north of ฯลฯ ตัวอย่างเช่น
   Back of that tree, he had raised a little Gothic chapel. —Gavarre.
  3. หลังนามเพื่อแสดงถึงความขาดแคลน เช่น
   A singular want of all human relation.—Higginson.
  4. แสดงระยะห่าง เช่น
   Within a few yards of the young man's hiding place.—Id.
 3. ใช้บอกวัสดุ มักใช้กับ out (เป็น out of) เช่น
  White shirt with diamond studs, or breastpin of native gold.—Bancroft.
 4. ใช้แสดงสาเหตุ เหตุผลหรือแรงจูงใจ เช่น
  The author died of a fit of apoplexy.—Boswell.
 5. ใช้แสดงตัวการ เช่น
  He is away of his own free will.—Dickens
 6. ใช้แจกแจง (partitive) ระบุส่วนหนึ่งของจำนวนหรือปริมาณทั้งหมด เช่น
  He washed out some of the dirt, separating thereby as much of the dust as a ten-cent piece would hold.—Bancroft.
 7. ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ (possessive) เมื่ออยู่กับวัตถุ หรือใช้ร่วมกับสัมพันธการก (possessive case) เพื่อเป็น double possessive เช่น
  Not even woman's love, and the dignity of a queen, could give shelter from his contumely.—W. E. Channing.
 8. ใช้วางข้าง (apposition) แบ่งเป็น
  1. นาม เช่น The fair city of Mexico.—Prescott.
  2. นามและ gerund ซึ่งเทียบเท่ากับ infinitive เช่น
   In the vain hope of appeasing the savages.—Cooper. (= to appease)
  3. นามสองคำ เมื่อคำแรกเป็นคำบรรยายคำที่สอง เช่น
   This crampfish of a Socrates has so bewitched him.—Emerson
   นามคำแรกคือ crampfish คำที่สองคือ a Socrates
 9. บอกเวลา ในวลี of old, of late, of a sudden ฯลฯ ในความหมายนี้แปลว่า ระหว่าง (during) ตัวอย่างเช่น
  I used often to linger of a morning by the high gate.—Aldrich
 10. ใช้ในความหมายว่าเกี่ยวกับ (about, concerning, with regard to)
  The Turk lay dreaming of the hour.—Halleck.

Of ยังใช้ต่อกับกริยาบางคำ เช่น admit, accept, allow, approve, disapprove, permit (เป็น admit of, accept of, ...) โดยมีความหมายคงเดิม นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับกริยา tire, complain, repent, consist (tire of, ...) เป็นต้น

On, Upon[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

On มีความหมายทั่วไปบอกตำแหน่งหรือทิศทาง ทั้ง on และ upon ใช้แทนกันได้ในการใช้เกือบทุกอย่าง มีตัวอย่างด้านล่าง

 1. ใช้บอกสถานที่
  1. บอกที่ใด เช่น Cannon were heard close on the left.—Parkman.
  2. บอกการคเลื่อนไหว เช่น It was the battery at Samos firing on the boats.—Parkman.
 2. บอกเวลา เช่น
  The demonstration of joy or sorrow on reading their letters. —Bancroft.
  On Monday evening he sent forward the Indians.—Parkman.
  หมายเหตุ: upon แทบไม่ใช้บอกเวลา
 3. ใช้ในความหมายว่าเกี่ยวกับ (about, concerning, with regard to) เช่น
  I think that one abstains from writing on the immortality of the soul.—Emerson.
 4. ใช้ในการกระทำสัตย์สาบาน เช่น
  Upon my reputation and credit.—Shakespeare
 5. วลีสำนวน เช่น on fire, on board, on high, on the wing, on the alert, on a sudden, on view, on trial เป็นต้น

With[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

With แสดงความคิดว่ามาด้วยกัน ตัวอย่างการใช้เช่น

 1. บอกว่าบุคคลมาด้วยกัน เช่น
  For many weeks I had walked with this poor friendless girl.—De Quincey.
 2. บอกอุปกรณ์ เช่น
  With my crossbow I shot the albatross.—Coleridge.
 3. บอกสาเหตุ เหตุผลหรือแรงจูงใจ เช่น
  She seemed pleased with the accident.—Howells.
 4. บอกการกะประมาณหรือความเห็น เช่น
  It seemed a supreme moment with him.—Howells.
 5. บอกการเผชิญหน้าหรือตรงข้าม เช่น
  The quarrel of the sentimentalists is not with life, but with you.—Lang.
 6. ในความหมาย ถึงแม้ว่า เช่น
  With all his sensibility, he gave millions to the sword.—Channing.
 7. ใช้บอกเวลา เช่น
  With each new mind a new secret of nature transpires.—Emerson.

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]