ข้ามไปเนื้อหา

วิกิตำรา:มุมมองที่เป็นกลาง

จาก วิกิตำรา

หมายเหตุ: นโยบายนี้ไม่ได้นำมาใช้กับหน้าคุย หน้าผู้ใช้ หน้าโครงการ หน้ามีเดียวิกิและหน้าย่อยใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง


วิกิตำรายึดถือนโยบายมุมมองที่เป็นกลาง (อังกฤษ: neutral point of view: NPOV) อย่างเคร่งครัด วิกิตำราพยายามที่จะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการแสดงเนื้อหาอย่างยุติธรรมด้วยการอธิบายข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลาง โดยข้อเท็จจริงต่าง ๆ ล้วนมีการตีความและมุมมองที่หลากหลาย (แน่นอนว่ามีข้อจำกัดถึงมุมมองที่ควรค่าต่อการอธิบายเป็นอย่างไรซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งได้)

ตำราจะต้องถูกเขียนโดยปราศจากอคติ ไม่สนับสนุนหรือขัดแย้งจนเห็นได้ชัด โดยแสดงทุกมุมมองอย่างเสมอภาค นโยบายนี้มักถูกเข้าใจผิด นโยบายนี้ไม่ได้อ้างว่าการเขียนตำราที่มีมุมมองเดียว ปราศจากอคติ และเป็นวัตถุพิสัยนั้น เป็นสิ่งที่กระทำได้ เพียงแต่ระบุว่าทุกๆ มุมของการโต้เถียงจะต้องได้รับการนำเสนออย่างเสมอภาค และตำราจะต้องไม่ระบุ หรือทำให้สรุปได้ว่า มุมมองใดมุมมองหนึ่งนั้นถูกต้อง เป็นเรื่องสำคัญทีจะต้องช่วยกันทำงานเพื่อทำให้ตำราปราศจากอคติ นี่เป็นหนึ่งในคุณค่าสำคัญของวิกิตำรา

การเขียนงานในวิกิ สามารถช่วยเพิ่มให้ตำราเป็นกลางมากขึ้น โดยการช่วยกันเขียนของบุคคลหลายๆ คน ซึ่งจะทำให้ตำรานั้น ๆ มีความเป็นกลางและมีประโยชน์ต่อทุกคน