กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/กฎหมาย

จาก วิกิตำรา
ร า ย ก า ร ก ฎ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
# ชื่อเต็ม ชื่อย่อ ชื่ออื่น ตัวบท
ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ ไทย อังกฤษ
กฎหมายไทย
1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ป.พ.พ.
ไทย
2 พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล
พ.ศ. 2534
ไทย
3 พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
พ.ศ. 2548
ไทย
3 พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
พ.ศ. 2481
ไทย

อังกฤษ

กฎหมายสหราชอาณาจักร
1 พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยทางทะเล An Act to codify the Law relating to Marine Insurance พระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 Marine Insurance Act 1906 อังกฤษ
2 พระราชบัญญัติประชุมกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขาย An Act to consolidate the law relating to the sale of goods พระราชบัญญัติซื้อขาย ค.ศ. 1979 Sale of Goods Act 1979 อังกฤษ
กฎหมายระหว่างประเทศ
1 อนุสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายเอกรูปว่าด้วยการก่อสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods
ซีอัลฟ์
C-ULF
อนุสัญญากรุงเฮก
Hague Convention
อังกฤษ
2 อนุสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายเอกรูปว่าด้วยการซื้อขายระหว่างประเทศ Convention relating to a Uniform Law on the International Sale of Goods
ซียูลิส
C-ULIS
อังกฤษ
3 อนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อสร้างเอกภาพให้แก่หลักเกณฑ์บางประการในกฎหมายเกี่ยวกับใบตราส่ง International Convention for the Unification of Certain Rules of Law relating to Bills of Lading
กฎเฮก-วิสบี
Hague-Visby Rules
อังกฤษ
4 อนุสัญญาว่าด้วยอายุความในการซื้อขายระหว่างประเทศ Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods อังกฤษ
5 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการใช้การคมนาคมทางอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาระหว่างประเทศ United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts อังกฤษ
6 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการรับขนของทางทะเล United Nations Convention on the Carriage of Goods by Sea
กฎฮัมบูร์ก
Hamburg Rules
อังกฤษ
7 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
ซีไอเอสจี
CISG
อนุสัญญากรุงเวียนนา
Vienna Convention
อังกฤษ
8 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าสัญญารับขนของระหว่างประเทศทั้งหมดหรือบางส่วนทางทะเล United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea
กฎรอตเทอร์ดาม
Rotterdam Rules
อังกฤษ

ขึ้น