ข้ามไปเนื้อหา

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/อ้างอิง

จาก วิกิตำรา
ร า ย ก า ร อ้ า ง อิ ง

ภาษาไทย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

กฎหมาย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

คำพิพากษา[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หนังสือ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • กำชัย จงจักรพันธ์. (2555.08). กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ISBN 9789744666345.
  • เกษม เกษมสุวรรณ. (2527.01). ระบบการบริหารการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างประเทศเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: มปท.
  • สุเมธ พรมพันห่าว.
    • (2542). คอคอดกระ: ผลประโยชน์ยิ่งใหญ่ของไทยและโลก. กรุงเทพฯ: สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน. (สารบรรยายการสัมมนาวิชาการเรื่อง 'คอคอดกระ: ผลประโยชน์ยิ่งใหญ่ของไทยและโลก' ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 24 สิงหาคม 2542).
    • (2544). พลิกวิกฤตเป็นโอกาส แก้ปัญหาชาติด้วยคลองกระ. กรุงเทพฯ: บิกไลน์.
  • เสนีย์ ปราโมช. (2505). หลักกฎหมายแพ่งลักษณะนิติกรรมและหนี้. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บทความ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อื่น ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ภาษาต่างประเทศ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

กฎหมาย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

มติ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

หนังสือ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

บทความ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อื่น ๆ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]ขึ้น