กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ/ภาคที่ 2/บทที่ 1

จาก วิกิตำรา
2
ซื้อขายระหว่างประเทศ


2.1 หลักเกณฑ์ตาม อ.เวียนนา


อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) ย่อว่า ซีไอจีเอส (CISG) หรือมักเรียกกันว่า อนุสัญญากรุงเวียนนา (Vienna Convention) เป็นความตกลงระหว่างประเทศซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) เพื่อประชุมกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศให้เป็นหนึ่งเดียว

ในบทนี้ จะเริ่มศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของอนุสัญญา วัตถุประสงค์ และขอบเขตการใช้บังคับซึ่งอนุสัญญาก่อน ครั้นแล้ว จึงจะได้ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาของอนุสัญญา เพราะฉะนั้น บทนี้จึงแบ่งส่วนดังนี้

  ส่วนที่ 1   ว่าด้วยความเป็นมาของ อ.เวียนนา และขอบเขตการใช้ อ.เวียนนา บังคับ

  ส่วนที่ 2   ว่าด้วยการก่อสัญญาซื้อขายตาม อ.เวียนนา

  ส่วนที่ 3   ว่าด้วยนิติสัมพันธ์ของคู่สัญญาซื้อขายตาม อ.เวียนนาภาคที่ 2 ซื้อขายระหว่างประเทศ ขึ้น ภาคที่ 2 • บทที่ 1 • ส่วนที่ 1
อ.เวียนนา