ภาษาอังกฤษ/ไวยากรณ์/คำคุณศัพท์

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คุณศัพท์ ใน ภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งของคุณศัพท์[แก้ไข]

คุณศัพท์เป็นการบอกให้รู้ลักษณะคุณสมบัติของนามหรือสรรพนามนั้นว่าเป็นอย่างไร เช่น ใหม่ เก่า ดี เลว สีขาว สีเขียว โดยทั่วไปการวางตำแหน่ง คุณศัพท์ในประโยคจะวางได้ 2 แบบ

 1. ใช้วางประกอบข้างหน้านาม ( attributive use ) ที่มันขยาย
 • She is a beautiful girl. เธอเป็นคนสวย ( beautiful ขยายนาม girl)
 • These are small envelopes. พวกนี้เป็นซองเล็กๆ ( small ขยายนาม envelopes)
 1. ใช้วางเป็นส่วนของกริยา ( predicative use ) โดยอยู่ตามหลัง verb to be เมื่อ adjective นั้นขยาย noun หรือ pronoun ที่อยู่หน้า verb to be
 • The girl is beautiful. เด็กผู้หญิงคนนั้นสวย ( beautiful เป็นคุณศัพท์ที่ตามหลัง verb to be ขยาย girl และ the เป็นคุณศัพท์ขยาย girl เช่นกัน
 • These envelopes are small. ซองพวกนี้มีขนาดเล็ก ( small เป็นคุณศัพท์ที่ตามหลัง verb to be ขยาย envelopes ,these เป็น คุณศัพท์ขยาย envelopes เช่นกัน )
 • She has been sick all week. เธอป่วยมาตลอดอาทิตย์ ( sick เป็น คุณศัพท์ ที่ตามหลัง verb to be ขยายสรรพนาม she )
 • ( You) Be careful. ( คุณ ) ระมัดระวังด้วย ( careful เป็นคุณศัพท์ที่ตามหลัง verb to be ขยาย you ซึ่งในที่นี้ละไว้เป็นที่เข้าใจ )
 • That cat is fat and white. แมวตัวนั้นอ้วนและมีสีขาว ( That เป็นคุณศัพท์ประกอบหน้านาม fat และ white เป็นคุณศัพทซึ่งเป็นส่วนของกริยาขยาย cat

หลักเกณฑ์อื่นๆ[แก้ไข]

 1. คุณศัพท์ที่ประกอบหน้านามไม่ได้ ต้องวางหลัง verb to be หรือ linking verb* เท่านั้นเรียกว่าเป็น predicate adjective ได้แก่
 • alike เหมือน
 • afraid กลัว
 • asleep หลับ
 • alone โดยลำพัง
 • awake ตื่นอยู่
 • alive มีชีวิตอยู่
 • aware ระวัง
 • ashamed ละอาย
 • afloat ลอย
 • unableไม่สามารถ
 • content พอใจ
 • worth มีค่า
 • ill ป่วย
 • well สบายดี

เช่น

 • These two women look alike. ผู้หญิง 2 คนนี้ดูเหมือนกัน ( look เป็น linking verb, alike เป็น predicative adj.)
 • The boy is asleep. เด็กชายกำลังนอนหลับ ( ทำเป็น attributive adj. ได้คือ The sleeping boy. )
 • The sky is aglow. ท้องฟ้าสว่างไสว ทำเป็น attributive adj. ได้คือ The glowing sky.
 • linking verb หมายถึง กริยาที่ใช่เชื่อมประธาน ( Subject) กับคำอื่นให้สัมพันธ์ กันเพื่อช่วยขยายประธานของประโยค ให้ได้ใจความสมบูรณ์ที่นอกเหนือไปจาก verb to beเช่น appear, become, feel, get, grow,keep, look, go, remain, seem, smell, sound, taste, turn.
 1. คุณศัพท์ที่ใช้เป็นส่วนของกริยา ( verb to be ) ไม่ได้ เช่น
 • former ก่อน
 • latter หลัง
 • inner ภายใน
 • outer นอก
 • actual ในทางปฏิบัติ
 • neighboring ใกล้เคียง
 • elder อายุมากกว่า
 • drunken เมา
 • entire ทั้งสิ้น
 • shrunken หด
 • especial โดยเฉพาะ
 • wooden ทำด้วยไม้
 • middle กลาง

เช่น A wooden heart. (ไม่ใช่ A heart is wooden )

 1. ถ้าคุณศัพท์นั้นทำหน้าที่ขยายนามหรือสรรพนามที่เป็นกรรมของประโยค ต้องวางคุณศัพท์ไว้หลังกรรมนั้นเพื่อให้ได้ความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น
 • We considered his report unsatisfactory. เราพิจารณาเห็นว่ารายงานของเขาไม่เป็นที่น่าพอใจ (unsatisfactory เป็นคุณศัพท์ขยาย his report ซึ่งเป็นกรรมของประโยค )
 1. เมื่อใช้กับข้อความแสดงการวัด ( measurement) วางคุณศัพท์ไว้หลังนาม หรือสรรพนาม เช่น
 • My uncle is sixty years old. ลุงของฉันอายุ 60 ปี (ไม่ใช่ My uncle is old sixty years.)
 • This road is fifty feet wide. ถนนนี้กว้าง 50 ฟุต (ไม่ใช่ This road is wide fifty feet.)
 1. เมื่อคุณศัพท์หลายคำประกอบนามหรือสรรพนามเดียว จะวางข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้ โดยจะต้องมี and มาคั่นหน้าคุณศัพท์ตัวสุดท้าย เช่น
 • The building, old and unpainted, was finally demolished. ตึกซึ่งเก่าและสีทรุดโทรม
 • ในที่สุดก็ถูกทุบทิ้ง ( วางข้างหลัง ) หรือ
 • The old and unpainted building was finally demolished. ( วางข้างหน้า )
 • He bought a new, powerful and expensive car . เขาซื้อรถใหม่ที่กำลังแรงสูงและราคาแพง หรือ
 • He bought a car, new, powerful and expensive.
 1. คุณศัพท์วางตามหลังคำสรรพนาม ( pronoun ) ที่มันขยาย ต่อไปนี้

someone anyone no one everyone somebody anybody nobody everything something anything nothing everybody

เช่น

 • She wanted to marry someone rich and smart. เธอต้องการแต่งงานกับใครสักคนซึ่งหล่อและรวย
 • I'll tell you something important. ฉันจะเล่าบางอย่างที่สำคัญให้คุณฟัง
 1. วาง คุณศัพท์ไว้หลังนามหรือสรรพนามถ้าคุณศัพท์นั้นมีข้อความ ( prepositional phrase ) ประกอบอยู่ เช่น
 • Thailand is a country famous for its food and fruits. ไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องอาหารและผลไม้ (famous เป็นคุณศัพท์ famous for food and fruits เป็นข้อความขยายคำนาม country)
 • She is the woman suitable for the position. เธอเป็นผู้หญิงที่เหมาะสมกับตำแหน่ง (suitable เป็นคุณศัพท์ suitable for the position. เป็นข้อความขยาย woman )
 1. คุณศัพท์บางคำมีความหมายต่างกัน ถ้าวางในตำแหน่งที่ต่างกัน เช่น
 • He is and old friend. เขาเป็นเพื่อนเก่า
 • My friend is old. เพื่อนของฉันสูงอายุ
 • The teacher was present. ครูมาอยู่ที่นั้นด้วย
 • The present teacher. ครูคนปัจจุบัน
 • Harry was late. แฮรีมาสาย
 • The late Harry. แฮรี่ผู้เสียชีวิตไปแล้ว
 1. กลุ่มของคำที่เป็นวลี ( phrase) หรืออนุประโยค ( clause ) เมื่อขยายคำนาม ต้องวางหลังนามหรือสรรพนามที่มันประกอบ เช่น
 • The woman sitting in the chair is my mother . ผู้หญิงที่นั่งที่เก้าอี้เป็นแม่ของฉัน ( sitting in the chair เป็นวลี ขยายคำนาม the woman)
 • The man who came to see me this morning is my uncle. ผู้ชายที่มาหาฉันเมื่อเช้านี้คือลุงของฉัน ( who came to see me this morning เป็นอนุประโยคขยายคำนาม the man )

หมายเหตุ ถ้านามใดมีทั้งวลี และ อนุประโยค มาขยายพร้อมกัน ให้เรียงวลีไว้หน้าอนุประโยคเสมอ เช่น

 • I like the picture on the wall which was painted by my friend. ฉันชอบรูปภาพที่แขวนบนข้างซึ่งวาดโดยเพื่อนของฉัน ( on the wall เป็นวลีขยาย the picture) ( which was painted by my friend เป็นอนุประโยคขยาย the picture )
 • There is only one solution possible. (possible วางหลังคำนาม solution )
 • There are some tickets available. ( available วางหลังคำนาม tickets)
 1. คุณศัพท์ที่เป็นสมญานามไปขยายคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะ ให้วางหลังคำนามนั้นเสมอ เช่น
 • Alexander the Great
 • William the Conqueror
 1. โดยปกติคุณศัพท์จะต้องวางหลัง article ที่เป็น a หรือ an เช่น a good man ยกเว้นคุณศัพท์ต่อไปนี้ เมื่อนำไปขยายคำนามที่เป็นเอกพจน์และนับได้ ให้วางคุณศัพท์นั้นไว้หน้า a หรือ an ได้แก่ half, such, quite, rather และ many เช่น
 • John is such a good man. ( a good man เป็นนามเอกพจน์ )
 • This is rather a valuable picture ( a valuable picture เป็นนามเอกพจน์ )

ดูเพิ่ม