ข้ามไปเนื้อหา

Databases and Warehousing/Define data Quality.

จาก วิกิตำรา

คุณภาพของข้อมูล (Data Quality)

 1. คุณภาพโดยทั่วไปของข้อมูล ได้แก่ ความสอดคล้องของข้อมูล การนำไปใช้ประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการ ความครบถ้วนสมบูรณืในเรื่องปริมาณข้อมูล
 2. คุณภาพโดยธรรมชาติของข้อมูล ได้แก่ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ
 3. คุณภาพของข้อมูลในแง่ของการเข้าถึง ได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึง และความปลอดภัยของข้อมูล
 4. คุณภาพของข้อมูลในแง่ของการนำเสนอ ได้แก่ การสื่อความหมาย ง่ายต่อการเข้าใช้ มีเนื้อหาสอดคล้องกัน
 1. /List the major sources of data.
 2. /List some of the major data problem.
 3. /What is the terabyte?(Write the number.)
 4. /Review the steps of the data life cycle and explain them.
 5. /List some of the categories of data available on the Internet.
 6. /Define data Quality.
 7. /Define document management.
 8. /Describe the hierarchy of a file management system.
 9. /What are the problems that arise from the file environment?
 10. /Discuss a relational database and how it differs from other databases.
 11. /What are the components of a database of a database management system (DBMS)?
 12. /What is the difference between the conceptual, logical and physical views of data?
 13. /How can you get data out of a database?
 14. /What are the benefits of using a DBMS?
 15. /What is the difference between entities and attributes?
 16. /Describe a data warehouse.
 17. /Describe a datamart.
 18. /Define a marketing transaction database.