ข้ามไปเนื้อหา

Databases and Warehousing/What is the difference between the conceptual, logical and physical views of data?

จาก วิกิตำรา
 1. ระดับภายใน (Internal level) ระดับภายในเป็นระดับที่เกี่ยวข้องกับ การจัดเก็บข้อมูลในระดับฟิสิคอล (Physical view) ว่ามีรูปแบบโครงสร้างข้อมูลจัดเก็บอย่างไรในฐานข้อมูล เช่น โครงสร้างข้อมูลเป็นแบบเรียงลำดับดัชนี (index) หรือพอยเตอร์ (pointer) โครงสร้างข้อมูลในแต่ระรูปแบบจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล (access) นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการบีบอัดข้อมูล (data compression) รวมทั้งเทคนิคการเข้ารหัส (data encryption) สำหรับโครงสร้างในระดับนี้จะไม่สามารถเห็นรายละเอียดทางฟิสิคอลในระดับนี้ได้เลย จุดประสงค์หลักของโครงสร้างในระดับนี้เพื่อให้การปฏิบัติการกับข้อมุลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ระดับแนวคิด (Conceptual Level) ระดับแนวคิดนี้อาจเรียกอีกอย่างว่าเป็น โครงสร้างข้อมูลระดับโลจิคัล (Logical view) จัดเป็นโครงสร้างหลักของระบบโดยรวม โดยโครงสร้างในระดับนี้จะมุ่งเน้นควมสัมพันธ์ (relationship) ระหว่างข้อมูลเป็นหลัก หรือเรียกว่าแบบจำลองข้อมูล (data model) ดังนั้นการกระทำการใดๆของผู้ใช้งานจะปฏิบัติบนโครงสร้างของข้อมูลในระดับนี้เท่านั้น โดยจะอธิบายถึงว่าข้อมูลอะไรท่จะจัดเก็บลงในฐานข้อมูลและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระในโครงสร้างข้อมูลระดับภายในด้วย ในส่วนของการนำเสนอข้อมูลนั้นอาจนำเสนอในรูปแบบของตารางหรือรีเลชัน (table/relation) ซึ่งการปฏิบัติการกับข้อมูลนั้นจะกระทำกับตาราง โดยตารางนั้นอาจสร้างมาจากโครงสร้างข้อมูลชนิดอื่นๆ
 3. ระดับภายนอก (External Level) ระดับภายนอกนี้เป็นระดับสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานมากที่สุด โดยอันที่จริงแล้วโครงสร้างข้อมูลในระดันี้ก็คือข้อมูลบางส่วนของระดับลอจิคัล (Logical view)  นั้นเอง ระดับภายนอกจะนำข้อมูลเพียงบางส่วนของระดับลอจิคัลมาแสดงแก่ผู้ใช้งานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หรืออาจกล่าวได้ว่ามุมมองที่แตกต่างกันก็จะก่อให้เกิดการนำเสนอที่แตกต่างกันบนข้อมูลชุดเดียวกัน โดยระดับภายนอกนี้ผู้ใช้งานจะสามารถเรียกใช้งานฐานข้อมูลได้จากระดับนี้และกระทำการใด ๆ กับข้อมูลโดยที่จะไม่ส่งผลกระทบกับโครงสร้างในระดับก่อนหน้านี้ใด ๆ ทั้งสิ้น

Questions for Review[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. /List the major sources of data.
 2. /List some of the major data problem.
 3. /What is the terabyte?(Write the number.)
 4. /Review the steps of the data life cycle and explain them.
 5. /List some of the categories of data available on the Internet.
 6. /Define data Quality.
 7. /Define document management.
 8. /Describe the hierarchy of a file management system.
 9. /What are the problems that arise from the file environment?
 10. /Discuss a relational database and how it differs from other databases.
 11. /What are the components of a database of a database management system (DBMS)?
 12. /What is the difference between the conceptual, logical and physical views of data?
 13. /How can you get data out of a database?
 14. /What are the benefits of using a DBMS?
 15. /What is the difference between entities and attributes?
 16. /Describe a data warehouse.
 17. /Describe a datamart.
 18. /Define a marketing transaction database.