ข้ามไปเนื้อหา

Databases and Warehousing/List some of the major data problem.

จาก วิกิตำรา

ปัญหาของข้อมูลและความยุ่งยาก (Data Problems and Difficulties)[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. ปริมาณข้อมูลจะเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ อย่างรวดเร็ว ขนาดของข้อมูลจะเพิ่มขึ้นในเชิง exponential เมื่อเทียบกับเวลา ข้อมูลเดิมก็จะต้องมีการเก็บรักษาเป็นระยะเวลานาน
 2. ข้อมูลกระจายกระจายอยู่ทั่วองค์กร แต่ละหน่วยงานจะเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้หลายแบบ โดยใช้หลายๆ วิธีการในการรวบรวมข้อมูล และใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันออกไป
 3. การเพิ่มขึ้นของปริมาณข้อมูลภายนอกองค์กร (External data)จะขึ้นอยู่กับแนวทางที่ได้ตัดสินใจของ องค์กรนั้น ๆ
 4. ความปลอดภัยของข้อมูล คุณภาพ และ ความสมบูรณ์ (integrity) เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เป็นตัววิกฤต และเกิดอันตรายได้ง่าย
 5. การคัดเลือกเครื่องมือในการจัดการข้อมูลเป็นปัญหาหลักเพราะมีให้เลือกจำนวนมาก
 6. ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นและถูกนำมาใช้ในเชิง offline โดยไม่มีการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ จะทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความถุกต้องของข้อมูล
 7. ข้อมูลที่อยู่ทั่วองค์กรมักมีการเก็บไว้ซ้ำซ้อนและล้าสมัย ทำให้เกิดปัญหาตามมาในการดูแลรักษา

ดูเพิ่ม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. /List the major sources of data.
 2. /List some of the major data problem.
 3. /What is the terabyte?(Write the number.)
 4. /Review the steps of the data life cycle and explain them.
 5. /List some of the categories of data available on the Internet.
 6. /Define data Quality.
 7. /Define document management.
 8. /Describe the hierarchy of a file management system.
 9. /What are the problems that arise from the file environment?
 10. /Discuss a relational database and how it differs from other databases.
 11. /What are the components of a database of a database management system (DBMS)?
 12. /What is the difference between the conceptual, logical and physical views of data?
 13. /How can you get data out of a database?
 14. /What are the benefits of using a DBMS?
 15. /What is the difference between entities and attributes?
 16. /Describe a data warehouse.
 17. /Describe a datamart.
 18. /Define a marketing transaction database.