ข้ามไปเนื้อหา

Databases and Warehousing/List the major sources of data.

จาก วิกิตำรา

แหล่งข้อมูล ( Data Source )

 1. Organizational Data หรือ แหล่งข้อมูลภายในองค์กร เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้คน ผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และกระบวนการต่าง ๆ จะเป็นข้อมูลที่อยู่ภายในองค์กร เช่น ข้อมูลพนักงานและข้อมูลการจ่ายสินค้าจากคลังสินค้า ข้อมูลจะเป็นเหมือนเครื่องมือและเครื่องจักรที่ต้องทำการจัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานหรือแผนกไว้ ข้อมูลการขายอาจจะมาจากหลายแผนกแต่ผลรวมของข้อมูลจะต้องเป็นระบบฐานข้อมูลที่ทุกแผนกในองค์กรสามารถใช้งานร่วมกันได้ ข้อมูลภายในองค์กรสามารถเข้าใช้ผ่านทาง Intranet
 2. End User Data หรือ แหล่งข้อมูลส่วนบุคคล เป็นข้อมูลหรือสารสนเทศของผู้เข้าใช้ที่ไม่ใช่ข้อมูลแบบ Centralized ข้อมูลอาจไม่จำเป็นต้องตรงตามความเป็นจริงทั้งหมดแต่อาจประกอบไปด้วยเรื่องความคิดและความเห็น เช่น ความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาสินค้า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันของสินค้าที่เหมือนกันหรือประเภทเดียวกัน ของผู้ใช้ หรือเอกสารของพนักงานภายในองค์กรที่เก็บเอาไว้ เช่น ประวัติพนักงาน ประสบการณ์การทำงาน โดยข้อมูลเหล่านี้อาจเก็บอยู่ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ เช่น เก็บไว้ที่ฐานข้อมูลกลางขององค์กร เป็นต้น
 3. External Data หรือ แหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร เป็นข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาจากองค์กรภายนอกหลายแหล่ง เช่น จากฐานข้อมูลทางการค้าที่ต้องการตรวจสอบ หรือ ข้อมูลที่เผยแพร่จากหน่วยงานรัฐบาล เป็นต้น ข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อาจถูกเก็บอยู่ใน CD-ROM , Memory Chips และ Internet Server โดยอาจอยู่ในรูปของภาพยนต์ เสียง รูปภาพ แผนภาพ เป็นต้น ข้อมูลภายนอกองค์กรถือว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญมากข้อมูลหนึ่ง ระบบฐานข้อมูลจำนวนมากจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง Internet

Questions for Review[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. /List the major sources of data.
 2. /List some of the major data problem.
 3. /What is the terabyte?(Write the number.)
 4. /Review the steps of the data life cycle and explain them.
 5. /List some of the categories of data available on the Internet.
 6. /Define data Quality.
 7. /Define document management.
 8. /Describe the hierarchy of a file management system.
 9. /What are the problems that arise from the file environment?
 10. /Discuss a relational database and how it differs from other databases.
 11. /What are the components of a database of a database management system (DBMS)?
 12. /What is the difference between the conceptual, logical and physical views of data?
 13. /How can you get data out of a database?
 14. /What are the benefits of using a DBMS?
 15. /What is the difference between entities and attributes?
 16. /Describe a data warehouse.
 17. /Describe a datamart.
 18. /Define a marketing transaction database.