ภาษาเกาหลี/สิ่งนี้คืออะไร?

จาก วิกิตำรา
 • 이것은 무엇입니까? สิ่งนี้คืออะไร?
 • 이것은 사과입니다. สิ่งนี้คือแอปเปิ้ล.


 • 이것은 무엇입니까? สิ่งนี้คืออะไร?
 • 이것은 가방입니다. สิ่งนี้คือกระเป๋า.


 • 이것은 시계입니까? สิ่งนี้คือนาฬิกาใช่ไหม?
 • 네,시계입니다. ใช่, มันคือนาฬิกา.


 • 이것은 모자입니까? สิ่งนี้คือหมวกใช่ไหม?
 • 아니요,책입니다. ไม่ใช่, มันคือหนังสือ.

이,그,저[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. 이것은 무엇입니까? -> (이게 뭐예요?) -> (이건...)
 2. 그것은 무엇입니까? -> (그게 뭐예요?) -> (그건...)
 3. 저것은 무엇입니까? -> (저게 뭐예요?) -> (저건...)

สารบัญ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. /อักษรภาษาเกาหลี
 2. /การทักทาย
 3. /แนะนำตนเอง
 4. /สิ่งนี้คืออะไร?
 5. /วันนี้เป็นวันอะไร?
 6. /ตอนนี้กี่โมง?
 7. ภาษาเกาหลีฉบับรวมหลักไวยากรณ์