วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

จาก วิกิตำรา
ระดับการพัฒนาวิกิตำรา
เนื้อหาน้อย: กำลังพัฒนาเนื้อหา: เนื้อหาใกล้สมบูรณ์: เนื้อหาพัฒนาแล้ว: เนื้อหาครอบคลุม:

แพทยศาสตร์ (Medicine)[แก้ไขต้นฉบับ]

อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

ศัลยศาสตร์ (Surgery)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

สูตินรีเวชศาสตร์ (Obsterics & Gynecology)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

วิสัญญีวิทยา (Anestheology)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

จักษุวิทยา (Opthalmology)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

โสต ศอ นาสิกและลาริงซ์วิทยา (Otonasolaryngology)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

รังสีวิทยา (Medical Radiology)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedic Surgery)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine & Rehabilitation Medicine)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

พยาธิวิทยา (Pathology)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว (General Practice & Family Medicine)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เวชกรรมป้องกัน (Preventive Medicine)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry)[แก้ไขต้นฉบับ]

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and maxillofacial surgery)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ปริทันตวิทยา (Periodontics)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pediatric dentistry)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตสาธารณสุข (Dental Public Health)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontics)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (Oral Diagnostic Sciences)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)


จิตวิทยา (Psychology)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

พยาบาลศาสตร์ (Nursing Science)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

เภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Science)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

กายภาพบำบัด (Physical Therapy)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

กิจกรรมบำบัด (Occupational Therapy)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

เทคนิคการแพทย์ (Medical Technical Science)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

รังสีเทคนิค (Medical Technical Radiology)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

กายอุปกรณ์ (Prosthetics & Orthotics)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)[แก้ไขต้นฉบับ]

กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

ชีวเคมี (Biochemistry)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

สรีรวิทยา (Physiology)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

จุลชีววิทยา (Microbiology)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ปาราสิตวิทยา (Parasitology)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

พันธุวิศวกรรม (Bio-Engineer)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ระบาดวิทยาคลินิก (Clinical Epidemiology)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

ชีวฟิสิกส์ หรือ ฟิสิกส์ชีวภาพ (Biophysics)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่: