ข้ามไปเนื้อหา

วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/วิศวกรรมศาสตร์

จาก วิกิตำรา
ระดับการพัฒนาวิกิตำรา
เนื้อหาน้อย: กำลังพัฒนาเนื้อหา: เนื้อหาใกล้สมบูรณ์: เนื้อหาพัฒนาแล้ว: เนื้อหาครอบคลุม:

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

คอนกรีตเทคโนโลยี (Concrete Technology)

ฟิสิกส์สำหรับงานอาคาร (Building Physics)

กระบวนการประมาณราคาในงานก่อสร้าง (Construction Cost Estimate Process)

วิศวกรรมสำรวจ (Surveying Engineering)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

การสำรวจ (Surveying)

วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า

วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

วิศวกรรมซอร์ฟแวร์ (Software Engineering)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

องค์ความรู้วิศวกรรมซอร์ฟแวร์ (Guide to the Software Engineering Body of Knowledge SWEBOK)

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

วัสดุศาสตร์ และวิศวกรรม (Materials Science and Engineering)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)

วิศวกรรมอาหาร (Food Engineering)[แก้ไขต้นฉบับ]

วิกิตำราที่มีอยู่:

(ไม่มี)