ภาษาไทย/ไวยากรณ์/การใช้เครื่องหมาย/การใช้เครื่องหมายวรรคตอน

จาก วิกิตำรา
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เนื้อหา: ไข่ปลา - จุลภาค - ทวิภาค - ทับ - นขลิขิต - บุพสัญญา - ปรัศนี - ไปยาลน้อย - ไปยาลใหญ่ - มหัพภาค - ไม้ยมก (ข้อยกเว้น) - ยัติภังค์ - วงเล็บปีกกา - วงเล็บเหลี่ยม - สัญประกาศ - อัญประกาศ - อัญประกาศเดี่ยว - อัฒภาค - อัศเจรีย์ - อักษรย่อ

ไข่ปลา

Ellipsis.svg

ไข่ปลา หรือ จุดไข่ปลา (...)

 • ใช้ละข้อความข้างท้ายที่ไม่จำเป็นหรือไม่ต้องการกล่าวถึง เพื่อแสดงว่าตัดตอนข้อความนั้นมาเพียงบางส่วน โดยต้องใส่จุดอย่างน้อย ๓ จุด
 • สำหรับในบทร้อยกรอง ถ้าจะละข้อความตั้งแต่ ๑ บรรทัดขึ้นไป ให้ใช้จุดไข่ปลายาวตลอดบรรทัด แต่ถ้าจะเน้นฉันทลักษณ์ก็สามารถใส่จุดไข่ปลาตามรูปแบบฉันทลักษณ์ได้
 • ใช้เพื่อแสดงว่ามีข้อความ แต่ข้อความนั้นลบเลือนหรือขาดหายไป และยังไม่สามารถหาหลักฐานมาประกอบหรือยืนยันได้ เช่น ข้อความในศิลาจารึก เป็นต้น

จุลภาค

Comma.png

จุลภาค (,)

 • ใช้คั่นจำนวนเลขนับจากหลักหน่วยไปทีละ ๓ หลัก
CorrespMtl5.png ๑,๐๐๐,๐๐๐
 • ใช้แยกคำ ข้อความย่อย หรือประโยคย่อยให้เด่นชัดขึ้น เพื่อกันความสับสน
CorrespMtl5.png กรมวิชาการ, กรมศาสนา, ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ใช้คั่นคำในรายการที่เขียนต่อ ๆ กันตั้งแต่ ๓ รายการขึ้นไป กรณีที่รายการสุดท้ายมีคำ "และ" หรือ "หรือ" อยู่หน้าคำ ไม่ต้องใส่จุลภาคหลังรายการรองสุดท้าย
CorrespMtl5.png ในหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน ได้แก่ วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์ และวันอาทิตย์
 • ใช้ในการเขียนบรรณานุกรม ดัชนี และนามานุกรม โดยเขียนคั่นเมื่อมีการสับที่ระหว่างนามสกุลกับชื่อ, ระหว่างชื่อ-สกุล กับคำนำหน้านาม หรือยศ, ระหว่างราชทินนาม กับบรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือสมณศักดิ์
 • ใช้ในพจนานุกรม เขียนคั่นความหมายหรือบทนิยามของคำที่มีความหมายหลาย ๆ อย่าง แต่ความหมายคล้าย ๆ กัน
CorrespMtl5.png วิโรจน์ ว. สว่าง, แจ่มใส, รุ่งเรือง

ทวิภาค

Colon.svg

ทวิภาค (:)

 • ใช้แสดงมาตราส่วนในแผนที่
CorrespMtl5.png ๑ : ๑๐,๐๐๐
 • ใช้แสดงอัตราส่วน
CorrespMtl5.png การหุงข้าวกล้องต้องใช้ข้าวและน้ำในอัตราส่วน ๑ : ๔
 • ใช้แสดงสัดส่วน
CorrespMtl5.png การผสมดินปลูกต้องใช้ ทราย ขี้เถ้าแกลบ ดินร่วนร่อนละเอียด และปุ๋ยคอกในสัดส่วน ๑ : ๑ : ๑ : ๒
 • ใช้แสดงส่วนเปรียบในวิชาคณิตศาสตร์
CorrespMtl5.png ๕ : ๑๐ = ๑ : ๒
 • ใช้ไขความ แทนคำว่า "คือ"
CorrespMtl5.png นิ. ลอนดอน : นิราศลอนดอน แบบเรียนกวีนิพนธ์
 • ใช้เขียนหลังคำ "ดังนี้" "ดังต่อไปนี้" เป็นต้น เพื่อแจกแจงรายการ
CorrespMtl5.png พืชสวนครัวที่ปลูกไว้มีหลายชนิด ดังนี้ : กะเพรา โหระพา พริกขี้หนู ตะไคร้ และตำลึง

ทับ

Slash.svg

ทับ (/)

 • ใช้ขีดหลังจำนวนเลขเพื่อแบ่งจำนวนย่อยออกจากจำนวนใหญ่
CorrespMtl5.png บ้านเลขที่ ๘๐๐/๔๓
 • ใช้ขีดคั่นระหว่างเลขบอกลำดับกับเลขศักราช
CorrespMtl5.png การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๑
 • ใช้ขีดคั่นระหว่างตัวเลขแสดงวัน เดือน ปี
CorrespMtl5.png ๑๐/๑/๒๕๕๒
 • ใช้ขีดคั่นระหว่างคำ "และ" กับ "หรือ" เป็น "และ/หรือ" หมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ไ้ด้
 • ใช้ขีดคั่นระหว่างคำ แทนคำว่า "หรือ" หมายถึง อย่างใดอย่างหนึ่ง
CorrespMtl5.png ตรอก/ซอย
CorrespMtl5.png อำเภอ/เขต
 • ใช้ขีดคั่นระหว่างคำ มีความหมายว่า "ต่อ"
CorrespMtl5.png กิโลเมตร/ชั่วโมง
CorrespMtl5.png ไมล์/ชั่วโมง

นขลิขิต

Parentesi Tonde.svg

นขลิขิตหรือวงเล็บ ( )

 • ใช้กับข้อความที่อธิบายไว้เพื่อช่วยให้ชัดเจนขึ้น
CorrespMtl5.png ตาของเธอสวยเหมือนตาเนื้อทราย (เนื้อทรายเป็นชื่อสัตว์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีนัยน์ตาสวยมาก)
 • ใช้กับข้อมูลบางอย่างเพื่อเตือนความจำ
CorrespMtl5.png กรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ปัจจุบัน)
 • ใช้คร่อมนามเต็มที่เขียนไว้ใต้ลายเซ็น
 • ใช้คร่อมตัวเลขหรือตัวอักษรที่เป็นหัวข้อบอกเชิงอรรถ
 • ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ หรือเขียนสูตรเคมีเพื่อกั้นกลุ่มตัวเลขหรือสัญลักษณ์

ปรัศนี

Question mark.svg

ปรัศนี (?)

 • ใช้เมื่อสิ้นสุดประโยคคำถาม
 • ใช้หลังข้อความที่แสดงความสงสัยหรือไม่แน่ใจ
 • คุณต้องการศึกษาที่แห่งใด?

ไปยาลน้อย

ไปยาลน้อย (ฯ)

 • ใช้ละบางส่วนของคำ โดยมากใช้สำหรับชื่อเฉพาะหรือสำนวนที่รู้จักกันดี
CorrespMtl5.png กรุงเทพฯ อ่านว่า กรุงเทพมหานคร และ "ข้า" อ่านว่า ข้าพเจ้า
 • ใช้ในการเขียนวัน เดือน ปี แบบไทย

ไปยาลใหญ่

ไปยาลใหญ่ (ฯลฯ)

 • ใช้ละคำที่มีอีกมากเพื่อประหยัดเวลาและหน้ากระดาษ
CorrespMtl5.png เครื่องครัวมี กระทะ ตะหลิว จาน ช้อน ฯลฯ เมื่ออ่านถึง ฯลฯ ต้องอ่านว่า ละ หรือ และอื่น ๆ

มหัพภาค

Full stop.svg

มหัพภาค (.)

 • ใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรเพื่อแสดงให้รู้ว่าเป็นอักษรย่อ
CorrespMtl5.png ธ.ค. คำเต็มคือ ธันวาคม
CorrespMtl5.png ด.ญ. คำเต็มคือ เด็กหญิง
CorrespMtl5.png นม. คำเต็มคือ นครราชสีมา
 • ใช้เขียนหลังจากจบข้อความหรือประโยค
 • ใช้เขียนหลังตัวเลขหรืออักษรที่บอกลำดับข้อ
 • ใช้เขียนคั่นระหว่างชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลา
CorrespMtl5.png ๑๐.๓๐ น.
CorrespMtl5.png ๐๕.๔๔ น.
 • ใช้เขียนแสดงทศนิยมในจำนวนเลข เช่น
CorrespMtl5.png ๕๐.๕๐ บาท
CorrespMtl5.png ๑.๒ กิโลเมตร
 • ใช้เขียนแสดงจำนวนทศนิยมไม่รู้จบ
CorrespMtl5.png ๒.๓๓๓...
 • ใช้แทนเครื่องหมายคูณในวิชาคณิตศาสตร์
CorrespMtl5.png a.b = a x b
 • ใช้คั่นสูตรเคมีเพื่อแสดงสูตรของสารประกอบในสารประกอบเชิงซ้อน

ไม้ยมก

ไม้ยมก (ๆ) มีวิธีใช้ดังนี้

 • ใช้เพื่อซ้ำคำ
CorrespMtl5.png เมื่อเด็ก ๆ เขาอ้วนมาก (อ่านว่า เมื่อเด็กเด็ก)
 • ใช้เพื่อซ้ำวลี
CorrespMtl5.png เธอเดินไป ๆ อย่างไม่มีจุดหมาย (อ่านว่า เดินไป เดินไป)
 • ใช้เพื่อซ้ำประโยค
CorrespMtl5.png จะทำอย่างไรดี ๆ (อ่านว่า จะทำอย่างไรดี จะทำอย่างไรดี)

ข้อยกเว้น

ไม่ใช้ไม้ยมกในกรณีต่อไปนี้

 • คำเดิมที่ทำหน้าที่ต่างกันไม่ใช้ไม้ยมก
CorrespMtl5.png สถานที่ที่ฉันอยากไปเที่ยวคือเมืองโบราณ [ที่คำที่ ๒ ทำหน้าที่เป็นประพันธสรรพนาม]
CorrespMtl5.png ทุเรียนขายเป็นกิโลกิโลละ ๘๕ บาท [กิโลคำที่ ๒ ทำหน้าที่เป็นประธาน]
 • ในการเขียนคำประพันธ์ไม่ใช้ไม้ยมกในคำซ้ำกัน
CorrespMtl5.png เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง นกบินเฉียงไปทั้งหมู่
 • คำว่า นานา และ จะจะ ไม่ใช้ไม้ยมก
CorrespMtl5.png เขาพูดกันไปต่าง ๆ นานา
CorrespMtl5.png เห็นกันจะจะว่าเขาทำอย่างนั้น

ยัติภังค์

ยัติภังค์ (-)

 • ใช้ใส่เมื่อต้องแยกคำ เนื่องจากมาอยู่ตรงสุดบรรทัด แล้วไม่สามารถบรรจุคำเต็มได้
 • ใช้ใส่ไว้ท้ายวรรคหน้าของบทร้อยกรองเพื่อต่อพยางค์หรือคำที่ต้องเขียนคาบวรรคกัน เพื่อให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์
 • ใช้เขียนแยกพยางค์ เพื่อบอกคำอ่าน
CorrespMtl5.png กตเวทิตา อ่านว่า กะ - ตะ - เว - ทิ - ตา
 • ใช้ในพจนานุกรม เพื่อแสดงว่าคำนั้นมีคำอื่นมาต่อท้าย, เพื่อแทนคำอ่านของพยางค์ที่ไม่มีปัญหาในการออกเสียง, เพื่อใช้แทนส่วนหน้าของคำคู่ที่ละส่วนหน้าไว้และเพื่อใช้แทนคำที่มาจากข้างต้นที่ละไว้โดยไม่ต้องเขียนซ้ำ มักใช้ในกรณีที่เป็นรายการชุดเดียวกัน
 • ใช้ในความหมายว่า "และ" หรือ "กับ"
CorrespMtl5.png ทิวา - ราตรี
กามนิต - วิสิฏฐี
 • ใช้แทนความหมายว่า "ถึง" เพื่อแสดงช่วงเวลา จำนวน สถานที่ ฯลฯ
CorrespMtl5.png กรุงเทพฯ - เชียงใหม่
CorrespMtl5.png ๑๐.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
 • ใช้ขยายความ
CorrespMtl5.png ถิ่น-อีสาน หมายความว่า เป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในภาคอีสาน
 • ใช้แสดงลำดับย่อยของรายการที่ไม่ใส่ตัวอักษร
CorrespMtl5.png หมายเลขโทรศัพท์ ๒๔๘-๖๒๘๐
 • ใช้แยกตัวอักษรเพื่อให้เห็นการสะกดชัดเจน
CorrespMtl5.png ร-า-ษ-ฎ-ร

วงเล็บปีกกา

Parentesi Graffe.svg

วงเล็บปีกกา { }

 • ใช้พ่วงคำซึ่งอยู่คนละบรรทัดเข้าด้วยกัน เพื่อให้รู้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน อาจใช้เพียงข้างใดข้างหนึ่งก็ได้
 • ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อกั้นสมาชิกของเซต หรือกั้นกลุ่มตัวเลขหรือกลุ่มสัญลักษณ์ที่มีวงเล็บอื่นอยู่แล้ว ไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน
CorrespMtl5.png {a, b, c, d ,e}
CorrespMtl5.png {๑๕+๕+[๒๑-๘(๓-๑)]}

วงเล็บเหลี่ยม

Parentesi Quadre.svg

วงเล็บเหลี่ยม []

 • ใช้คร่อมคำหรือข้อความเพื่อแยกออกจากข้อความอื่น ในกรณีที่ข้อความนั้นมีการใช้เครื่องหมายวงเล็บแบบอื่นอยู่แล้ว
 • ใช้ในพจนานุกรม สำหรับบอกคำอ่าน
 • ใช้ในวิชาตณิตศาสตร์ เพื่อกั้นกลุ่มตัวเลขหรือกลุ่มสัญลักษณ์ที่มีวงเล็บอื่นอยู่แล้ว
 • ใช้ในทางวิทยาศาสตร์ สำหรับกั้นกลุ่มตัวเลขหรือกลุ่มสัญลักษณ์เพื่อแสดงความหมายต่าง ๆ

สัญประกาศ

สัญประกาศ (_____)

 • ใช้ขีดเส้นใต้ข้อความที่สำคัญ
CorrespMtl5.png วันขึ้นปีใหม่ของไทยตรงกับวันที่ ๑ มกราคมของทุกปี
 • ใช้ขีดเส้นใต้ข้อความที่เป็นหัวข้อหรือข้อความที่ต้องการให้เด่นเป็นพิเศษ
CorrespMtl5.png สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล

อัญประกาศ

อัญประกาศ (กลาง)
อัญประกาศเดี่ยว (ล่าง)

อัญประกาศ (" ") เป็นเครื่องหมายที่ใช้คร่อมตัวอักษร คำ กลุ่มคำ หรือข้อความที่มีลักษณะพิเศษหรือเป็นส่วนของคำพูด มีวิธีใช้ดังนี้

 • ใช้เมื่อต้องการให้ผู้อ่านสังเกตคำใดคำหนึ่ง
CorrespMtl5.png สาวแรกรุ่นเปรียบเสมือน "ดอกไม้แรกแย้ม"
 • ใช้เมื่อต้องการให้ผู้อ่านทราบว่าเป็นบทสนทนา ในกรณีที่มีทั้งบทบรรยายและบทสนทนา
CorrespMtl5.png เขาบอกฉันว่า "พรุ่งนี้เขาจะไปชะอำ"
 • ใช้เมื่อยกข้อความตอนใดตอนหนึ่งจากหนังสืออีกเล่มหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่หนังสือที่ผู้เขียนกำลังเขียนมา
CorrespMtl5.png เราไม่ควรเชื่อใครง่าย ๆ ดังที่สุนทรภู่เคยกล่าวไว้ในเรื่องพระอภัยมณีว่า "แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด ถึงเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน"

อัญประกาศเดี่ยว

อัญประกาศเดี่ยว (' ')

 • ใช้เขียนเป็นอัญประกาศซ้อนในข้อความที่มีอัญประกาศอยู่แล้ว

อัฒภาค

อัฒภาค (;)

 • ใช้แยกประโยคเปรียบเทียบออกจากกัน
 • ใช้คั่นระหว่างประโยคที่สมบูรณ์ ๒ ประโยค เพื่อแสดงความต่อเนื่องของประโยคทั้งสอง
 • ใช้แบ่งประโยค กลุ่มคำ หรือกลุ่มตัวเลขที่มีเครื่องหมายจุลภาคอยู่แล้วให้เป็นส่วน ๆ ชัดเจนขึ้น
CorrespMtl5.png ๑,๓๓๕; ๕๔๑; ๓๕,๙๘๔
 • ใช้คั่นคำในรายการที่มีจำนวนมาก ๆ เพื่อจำแนกรายการออกเป็นพวก ๆ
 • ใช้ในพจนานุกรม เขียนคั่นบทนิยามของคำที่มีความหมายหลายอย่าง แต่ความหมายก็ยังมีนัยเนื่องกับความหมายเดิม และยังใช้คั่นบทนิยามของคำที่มีความหมายไม่สัมพันธ์กันด้วย
CorrespMtl5.png จร ก. ดู; ไป, เกี่ยวไป; ประพฤติ

อัศเจรีย์

Exclamation mark.png

อัศเจรีย์ (!) โดยทั่วไปใช้เป็นเครื่องหมายที่ใช้เขียนไว้ข้างหลังคำหรือกลุ่มคำที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ดีใจ เสียใจ ตกใจ รับรู้ ประหลาดใจ พอใจ หรืออื่น ๆ มีวิธีใช้ดังนี้

 • เขียนไว้ข้างหลังคำอุทานเพื่อแสดงอารมณ์ และความรู้สึกที่เกิดขึ้น เช่น
CorrespMtl5.png โอ๊ย! เจ็บจังเลย
CorrespMtl5.png เฮ้อ! โล่งอกไปที
CorrespMtl5.png โถ! น่าสงสารจัง
 • เขียนไว้หลังข้อความที่ต้องการให้ผู้อ่านสังเกตและระมัดระวัง มักเป็นข้อความเตือนใจ เช่น
CorrespMtl5.png ระวัง! คนข้ามถนน
CorrespMtl5.png อันตราย! ไฟฟ้าแรงสูง
 • ใช้เขียนหลังคำที่เลียนเเบบเสียงธรรมชาติ
CorrespMtl5.png เปรี้ยง!
CorrespMtl5.png โครม!
 • ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ เป็นเครื่องหมายแฟกทอเรียล เขียนหลังตัวเลขหรือตัวอักษร แสดงถึงผลคูณต่อเนื่อง
CorrespMtl5.png ๕! (อ่านว่า แฟกทอเรียลห้า) = ๕ x ๔ x ๓ x ๒ x ๑

มหัพภาค

ประโยชน์ของอักษรย่อคือ ช่วยให้เขียนได้สั้นลง และที่สำคัญเพื่อความรวดเร็วเมื่อมีระยะเวลาอันจำกัดในการเขียน การย่อจะใช้พยัญชนะต้นของแต่ละพยางค์เป็นตัวย่อ แต่เวลาอ่านอักษรย่อต้องอ่านคำเต็ม

 • CorrespMtl5.png กม. อ่านว่า กิโลเมตร
 • CorrespMtl5.png พ.ศ. อ่านว่า พุทธศักราช
 • CorrespMtl5.png อสมท. อ่านว่า องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
 • CorrespMtl5.png ค.ร.ม. อ่านว่า คณะรัฐมนตรี

สารบัญ