ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{| width="100%" class="wikitable" style="text-align:left"
|-
! width=3% | #
! ตำรา
! เนื้อหา
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''พื้นฐาน'''}}
|-
| {{c|1}}
| [[ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย]] <br> (Introduction to Law and Legal System) <br> {{fs|85%|บางสถาบันเรียก "กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป"}} <br> {{fs|85%|(Introduction to Civil Law)}}
| ความหมาย บ่อเกิด วิวัฒนาการ ประเภท วิธีใช้ และทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมาย
| bgcolor = #ffe3f0 | {{c|1}}
|-
| {{c|2
| [[นิติปรัชญา]] <br> (Philosophy of Law)
| แนวคิดทางกฎหมาย ตลอดจนวิวัฒนาการและปัญหาพื้นฐานของแนวคิดเหล่านั้น
| rowspan = "3" bgcolor = #ff91a2 | {{c|4}}
|-
| {{c|3}}
| [[หลักวิชาชีพนักกฎหมาย]] <br> (Legal Profession)
| รากฐานและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทย
|-
| {{c|4}}
| [[ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย]] <br> (Thai Legal History)
| รากฐานและวิวัฒนาการของระบบกฎหมายไทย
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''กฎหมายแพ่ง'''}}
|-
| 2{{c|1
| [[บุคคล|กฎหมายลักษณะบุคคล]] <br> (Law of Persons)
| การเกิด ความเป็นไป และการตายของบุคคลในทางกฎหมาย ทั้งบุคคลธรรมดา (natural person) และนิติบุคคล (legal person)
| bgcolor = #ffe3f0 | {{c|1}}
|-
| 3{{c|2}}
| [[หนี้|กฎหมายลักษณะหนี้: หลักทั่วไป]] <br> (Introduction to Obligations)
| หลักทั่วไปว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางแพ่ง
| bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
|-
| 4{{c|3
| [[นิติกรรมและสัญญา|กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา]] <br> (Legal Transactions and Contracts)
| ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางแพ่งซึ่งเป็นไปโดยความสมัครใจของบุคคลเหล่านั้น
| bgcolor = #ffe3f0 | {{c|1}}
|-
| 5{{c|4}}
| [[เอกเทศสัญญา]] <br> (Specific Contracts)
| บรรดาสัญญาซึ่งกฎหมายกำหนดชื่อและกฎเกณฑ์ไว้เป็นพิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
| rowspan = "3" bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
|-
| 6{{c|5
| กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้ <br> (Torts, Agency without Specific Authorisation and Unjust Enrichment)
| ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทางแพ่งซึ่งเป็นไปโดยที่บุคคลมิได้สมัครใจ แบ่งเป็น
• [[ลาภมิควรได้]] (unjust enrichment) }}
|-
| 7{{c|6}}
| [[ทรัพย์สิน|กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน]] <br> (Property Law)
| กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
|-
| 8{{c|7
| [[ครอบครัว|กฎหมายลักษณะครอบครัว]] <br> (Family Law)
| แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว กฎหมายครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
| rowspan = "2" bgcolor = #ffbdce | {{c|3}}
|-
| 9{{c|8}}
| [[มรดก|กฎหมายลักษณะมรดก]] <br> (Law of Succession)
| กฎหมายว่าด้วยมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''กฎหมายอาญา'''}}
|-
| {{c|1
| [[กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป]] <br> (Introduction to Criminal Law)
| หลักทั่วไปในกฎหมายอาญา
| rowspan = "2" bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
|-
| {{c|2}}
| [[กฎหมายอาญา: ภาคความผิด]] <br> (Criminal Law: Offences)
| หลักกฎหมายอาญาว่าด้วยความผิดตามที่ประมวลกฎหมายอาญาไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''กฎหมายมหาชน'''}}
|-
| {{c|1
| [[กฎหมายมหาชน|กฎหมายมหาชนเบื้องต้น]] <br> (Introduction to Public Law)
| แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชน บ่อเกิดกฎหมายมหาชน องค์กรทางมหาชน นิติบุคคลมหาชน
| rowspan = "4" bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
|-
| {{c|2}}
| [[กฎหมายรัฐธรรมนูญ]] <br> (Constitutional Law)
| แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
|-
| {{c|3}}
| [[กฎหมายปกครอง 1]] <br> (Administrative Law 1)
| แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาของการปกครองแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปกครองแผ่นดิน บ่อเกิดกฎหมายว่าด้วยการปกครองแผ่นดิน การจัดองค์กรของฝ่ายปกครอง และวิธีปกครองแผ่นดิน
|-
| {{c|4}}
| [[กฎหมายปกครอง 2]] <br> (Administrative Law 2)
| การควบคุมฝ่ายปกครอง
|-
| {{c|5}}
| [[การคลังและการภาษีอากร|กฎหมายการคลังและการภาษีอากร]] <br> (Law of Public Finance and Taxation)
| กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การงบประมาณ ระบบภาษีอากร และสถาบันการเงิน เพื่อประโยชน์ในการปกครองแผ่นดิน
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''กฎหมายวิธีสบัญญัติ'''}}
|-
| {{c|1}}
| [[ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี]] <br> (Judicial System and General Principles of Procedural Law)
| รูปแบบของศาล การจัดองค์กรของศาล อำนาจศาล อำนาจตุลาการ และหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีดำเนินกิจการในทางพิจารณาคดีของศาล
| bgcolor = #ffd2e1 | {{c|2}}
|-
| {{c|2}}
| [[วิธีพิจารณาความแพ่ง|กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง]] <br> (Law of Civil Procedure)
| วิธีดำเนินคดีแพ่งโดยทั่วไป
| rowspan = "3" bgcolor = #ffbdce | {{c|3}}
|-
| {{c|3}}
| [[พยานหลักฐาน|กฎหมายลักษณะพยาน]] <br> (Law of Evidence)
| กฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน ทั้งที่เป็นหลักทั่วไป และที่เป็นบทบัญญัติ
|-
| {{c|4}}
| [[วิธีพิจารณาความอาญา|กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา]] <br> (Law of Criminal Procedure)
| วิธีดำเนินคดีอาญาโดยทั่วไป
| align = "center" colspan="30" bgcolor="#cecece"|{{color|grey|'''กฎหมายระหว่างประเทศ'''}}
|-
| {{c|1}}
| [[กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง]] <br> (Public International Law)
| {{ubl|• แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ บ่อเกิดกฎหมายระหว่างประเทศ บุคคลในกฎหมายระหว่างประเทศ|
| rowspan = "2" bgcolor = #ff91a2 | {{c|4}}
|-
| {{c|2}}
| [[กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล]] <br> (Private International Law)
| {{ubl|• ความสัมพันธ์ทางกฎหมายเอกชนในระดับระหว่างประเทศ |
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์