ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| 2
| [[กฎหมายทะเล]] <br> {{cl|grey|Law of the Sea}}
| ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมายทะเล สถานะทางกฎหมายของพื้นน้ำในความควบคุมของรัฐ (เช่น น่านน้ำภายในทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจำเพาะ ไหล่ทวีป หมู่เกาะ ช่องแคบ อ่าว ฯลฯ) และพื้นน้ำที่ไม่อยู่ในความควบคุมของรัฐใด ๆ (เช่น ทะเลหลวง เขตก้นทะเลลึก ฯลฯ) รวมถึงการกำหนดเขตทะเล ข้อพิพาททางกฎหมายทะเล และการระงับข้อพิพาทเหล่านั้น
| rowspan = "2" | {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง]]|มาก่อน}}
|-
| 3
| [[กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ]] <br> {{cl|grey|International Criminal Law}}
| หลักและทฤษฎีของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ความผิดอาญาระหว่างประเทศที่ตราเป็นกฎหมายแล้ว กับทั้งการดำเนินคดีอาญาระหว่างประเทศ
| {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง]]|มาก่อน}}
|-
| 34
| [[ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา]] <br> {{cl|grey|International Cooperation in Criminal Matters}}
| กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หลักเกณฑ์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายไทย ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินคดีอาญาและการกำหนดความผิดอาญาสากล
| rowspan = "3" |
|-
| 45
| [[กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ]] <br> {{cl|grey|International Environmental Law}}
| กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ความหลากหลายทางชีวภาพ การคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์ กับทั้งบทบาทขององค์การระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
|-
| 56
| [[กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ]] <br> {{cl|grey|International Environmental Law}}
| ความหมาย การก่อตั้ง สภาพบุคคล และสมาชิกภาพขององค์การระหว่างประเทศ ผลทางกฎหมายของข้อมติแห่งองค์การระหว่างประเทศ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
|-
| 7
| [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ]] <br> {{cl|grey|International Trade Law}}
| กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการซื้อขายสินค้า ขนส่งสินค้า และประกันภัยสินค้า รวมถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทดังกล่าว
|-
|}
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์