ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิตำรา:ชั้นหนังสือ/กฎหมาย"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| 2
| [[กฎหมายทะเลองค์การระหว่างประเทศ]] <br> {{cl|grey|Law of theInternational SeaOrganisations}}
| ความหมาย การก่อตั้ง สภาพบุคคล และสมาชิกภาพขององค์การระหว่างประเทศ ผลทางกฎหมายของข้อมติแห่งองค์การระหว่างประเทศ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
| ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมายทะเล สถานะทางกฎหมายของพื้นน้ำในความควบคุมของรัฐ (เช่น น่านน้ำภายในทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจำเพาะ ไหล่ทวีป หมู่เกาะ ช่องแคบ อ่าว ฯลฯ) และพื้นน้ำที่ไม่อยู่ในความควบคุมของรัฐใด ๆ (เช่น ทะเลหลวง เขตก้นทะเลลึก ฯลฯ) รวมถึงการกำหนดเขตทะเล ข้อพิพาททางกฎหมายทะเล และการระงับข้อพิพาทเหล่านั้น
| rowspan = "3" | {{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง]]|มาก่อน}}
|-
| 3
| [[กฎหมายทะเล]] <br> {{cl|grey|Law of the Sea}}
| ความเป็นมาและบ่อเกิดของกฎหมายทะเล สถานะทางกฎหมายของพื้นน้ำในความควบคุมของรัฐ (เช่น น่านน้ำภายในทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจำเพาะ ไหล่ทวีป หมู่เกาะ ช่องแคบ อ่าว ฯลฯ) และพื้นน้ำที่ไม่อยู่ในความควบคุมของรัฐใด ๆ (เช่น ทะเลหลวง เขตก้นทะเลลึก ฯลฯ) รวมถึงการกำหนดเขตทะเล ข้อพิพาททางกฎหมายทะเล และการระงับข้อพิพาทเหล่านั้น
|-
| 4
| [[กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ]] <br> {{cl|grey|International Criminal Law}} <br> {{fs|85%|บางสำนักเรียก "กฎหมายอาชญากรรมระหว่างประเทศ"}}
| หลักและทฤษฎีของกฎหมายอาญาระหว่างประเทศ ความผิดอาญาระหว่างประเทศที่ตราเป็นกฎหมายแล้ว กับทั้งการดำเนินคดีอาญาระหว่างประเทศ
|-
| 4
| [[กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ]] <br> {{cl|grey|Law of International Organisations}}
| ความหมาย การก่อตั้ง สภาพบุคคล และสมาชิกภาพขององค์การระหว่างประเทศ ผลทางกฎหมายของข้อมติแห่งองค์การระหว่างประเทศ เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
|-
| 5
| [[กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ]] <br> {{cl|grey|International Trade Law}}
| {{ubl|• นิยาม ความเป็นมา และลักษณะของการค้าระหว่างประเทศ|
• ความเป็นมา วิวัฒนาการ และบ่อเกิดกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ|
• ซื้อขายระหว่างประเทศ ขนส่งทางทะเล ประกันภัยทางทะเล และเลตเตอร์ออฟเครดิต}}
| rowspan = "3" | <!--{{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา]]|• [[กฎหมายลักษณะซื้อขาย]]|• [[กฎหมายลักษณะรับขน]]|• [[กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน]] และ|• [[กฎหมายลักษณะประกันภัย]]|มาก่อน}}-->
|-
| 6
| [[ความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญา]] <br> {{cl|grey|International Cooperation in Criminal Matters}}
| กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน หลักเกณฑ์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายไทย ตลอดจนความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินคดีอาญาและการกำหนดความผิดอาญาสากล
|-
| rowspan = "3" |
| 7
|-
| 6
| [[กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ]] <br> {{cl|grey|International Environmental Law}}
| กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษข้ามแดน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ความหลากหลายทางชีวภาพ การคุ้มครองพันธุ์พืชและสัตว์ กับทั้งบทบาทขององค์การระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
|-
| 7
| [[กฎหมายองค์การการค้าระหว่างประเทศ]] <br> {{cl|grey|LawInternational ofTrade International OrganisationsLaw}}
| {{ubl|• นิยาม ความเป็นมา และลักษณะของการค้าระหว่างประเทศ|
• ความเป็นมา วิวัฒนาการ และบ่อเกิดกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ|
• ซื้อขายระหว่างประเทศ ขนส่งทางทะเล ประกันภัยทางทะเล และเลตเตอร์ออฟเครดิต}}
| rowspan = "3" | <!--{{ubl|ควรศึกษา|• [[กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา]]|• [[กฎหมายลักษณะซื้อขาย]]|• [[กฎหมายลักษณะรับขน]]|• [[กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน]] และ|• [[กฎหมายลักษณะประกันภัย]]|มาก่อน}}-->
|-
|}
7,210

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์