ข้ามไปเนื้อหา

กิมป์/tools/Select elliptical regions

จาก วิกิตำรา

Select elliptical regions Short key (E)

การใช้ Select rectangular regions และ Select elliptical regions ร่วมกัน

Select elliptical regions เป็นเครื่องมือ ที่ใช้เลือกบริเวณพื้นที่ ที่ต้องการจะทำงาน เช่นเดียวกับเครื่องมือ Select rectangular regions แต่ว่าจะเป็นรูปแบบของ วงกลมและวงรี วิธีในการใช้งานนั้นจะเหมือนกันแทบทั้งหมด คุณสามารถที่จะใช้เครื่องมือ Select rectangular regions ร่วมกับ Select elliptical regions ก็ได้

Select rectangular regions Select elliptical regions
Select hand-drawn regions Select contiguous regions
Select regions by color Select shapes from image
Create and edit paths Pick colors from the image
Zoom in & out Measure distances and angles
Move layers & selections Crop or resize an image
Rotate the layer or selection Scale the layer or selection
Shear the layer or selection Change perspective of the layer or selection
Flip the layer or selection Add text to the image
Fill with a color or pattern Fill with a color gradient
Paint hard edged pixels Paint fuzzy brush strokes
Erase to background or transparency Airbrush with variable pressure
Draw in ink Paint using Patterns or Image Regions
Blur or Sharpen Smudge image
Dodge or Burn strokes