ข้ามไปเนื้อหา

ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/ก

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

 • กณฺหสุกฺกํ ได้แก่ กรรมที่ระคนกัน [1]
 • กสาวํ รสฝาด ได้แก่สมอไทยเป็นต้น [2]
 • กฏุกํ รสเผ็ด ได้แก่ ขิง และพริกไทยเป็นต้น [3]
 • กุมฺมํ ได้แก่ เต่า [4]
 • กณฺณสุขา ได้แก่ ชื่อว่าสบายแก่หูทั้งสอง เพราะเป็นวาจาที่ไพเราะโดยพยัญชนะ [5]
 • กฬาโร ได้แก่ ประกอบด้วยเขี้ยวยื่นออกเหมือนเขี้ยวหมู [6]

 1. เล่ม ๑๖ หน้า ๓๕๓ บรรทัดที่ ๓
 2. เล่ม ๖๖ หน้า ๑๐๖ บรรทัด ๑๔
 3. เล่ม ๖๖ หน้า ๑๐๖ บรรทัด ๑๐
 4. เล่ม ๑๘ หน้า ๓๓๘ บรรทัด ๑๖
 5. เล่ม ๗๙ หน้า ๒๘๙ บรรทัด ๑
 6. เล่ม ๖๔ หน้า ๗๒๖ บรรทัดที่ ๒