ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/ห

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

  • หิรญฺญมิสฺสา ได้แก่ ช้องที่แซมด้วยระเบียบกหาปณะ [1]
  • เหฏฺิเมน อุปฑฺฒกาเยน ได้แก่ กายเบื้องล่างตั้งแต่สะดือลงไป ในพระบาลีมาเพียงเท่านี้เอง [2]

  1. เล่ม ๓ หน้า ๑๕๙ บรรทัดที่ ๒๐
  2. เล่ม ๒๕ หน้า ๑๘๗ บรรทัด ๘