ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/อ

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

 • อุทกํ มญฺเญ อาทิตฺตํ ได้แก่ เหมือนน้ำถูกต้มให้เดือด [1]
 • อุทฺทิฏํ โหติ ได้แก่ เป็นของอันภัตตุทเทสก์ถวายให้ถึงแล้ว [2]
 • อนสฺสาสโก ได้แก่ ผู้หายใจออกไม่ทัน [3]
 • อุปาทานานิ ได้แก่ การยึดมั่นถือมั่น [4]
 • อสิสูนํ ได้แก่ เขียงหั่นเนื้อ [5]
 • อุทฺธูมายิกํ ได้แก่ อึ่ง [6]
 • อภิกฺกนฺตตรํ ได้แก่ ดีกว่า [7]
 • อุพฺภิท ได้แก่ เกลือที่เป็นหน่อขึ้นจากแผ่นดิน (พจ. ว่า นาเกลือ)[8]
 • อุตฺตมคฺถานิ ได้แก่ เหตุให้ได้นางแก้วอันอุดม [9]
 • อเนลมูโค ได้แก่ ไม่เป็นคนบ้าน้ำลาย [10]
 • อปฺปมตฺโต ได้แก่ ผู้มีปกติกระทำติดต่อ [11]
 • เอลุมูคา ได้แก่ พวกเรานี่แหละมีปากเต็มไปด้วยน้ำลาย [12]
 • เอฬมูโค ได้แก่ เป็นใบ้น้ำลายไหล [13]
 • เอฬมูคํ ได้แก่ มีน้ำลายไหลเลอะหน้า [14]
 • อเนลมูโค ได้แก่ ผู้ไม่มีน้ำลายที่ปาก ได้แก่ ไม่เป็นคนบ้าและคนใบ้ [15]
 • โอภาเสนฺตี ทิสา สพฺพา ได้แก่ โชติช่วงทั่วทั้ง ๑๐ ทิศ [16]
 • เอกสฺมึ พฺรหฺมจริยสฺมึ ได้แก่ ในพระธรรมเทศนาอย่างหนึ่ง [17]
 • อภิภูสมฺภวํ ได้แก่ พระอภิภูและพระสัมภวะ [18]
 • อุชฺฌายนฺติ ได้แก่ย่อมดูหมิ่น คือ ย่อมคิดทางต่ำทราม [19]
 • อฏฺํสุ ได้แก่ ยืนดุจรูปคนเฝ้าประตู [20]
 • อปฺปฏิปุคฺคโล ได้แก่เว้นจากบุคคลผู้จะเปรียบเทียบ [21]
 • อารพฺภถ ได้แก่ จงเริ่มความเพียร [22]
 • อนภิรโต ได้แก่ ผู้ปราศจากความเพลินใจในศาสนา [23]
 • อนสฺสาสโก ได้แก่ ผู้หายใจออกไม่ทัน [24]

 1. เล่ม ๓ หน้า ๔๘๖ บรรทัดที่ ๑๔
 2. เล่ม ๓ หน้า ๔๘๕ บรรทัดที่ ๑๕
 3. เล่ม ๒ หน้า ๔๓๙ บรรทัดที่ ๑๑
 4. เล่ม ๑๖ หน้า ๓๕๔ บรรทัดที่ ๑๐
 5. เล่ม ๑๘ หน้า ๓๓๘ บรรทัด ๑๖
 6. เล่ม ๑๘ หน้า ๓๓๘ บรรทัด ๑๕
 7. เล่ม ๓๔ หน้า ๒๖๗ บรรทัด ๖
 8. เล่ม ๗ หน้า ๑๖๗ บรรทัดที่ ๑
 9. เล่ม ๖๓ หน้า ๔๖๖ บรรทัดที่ ๑๘
 10. เล่ม ๔๖ หน้า ๒๓๑ บรรทัดที่ ๑๓
 11. เล่ม ๔๖ หน้า ๒๓๑ บรรทัดที่ ๑๒
 12. เล่ม ๖๓ หน้า ๔๖๖ บรรทัดที่ ๑๗
 13. เล่ม ๓๖ หน้า ๒๕๒ บรรทัดที่ ๑๕
 14. เล่ม ๖๓ หน้า ๓๗๓ บรรทัดที่ ๑๐
 15. เล่ม ๗๐ หน้า ๓๘๐ บรรทัดที่ ๑
 16. เล่ม ๔๙ หน้า ๑๔๒ บรรทัดที่ ๘
 17. เล่ม ๒๕ หน้า ๑๘๒ บรรทัด ๙
 18. เล่ม ๒๕ หน้า ๑๘๗ บรรทัด ๓
 19. เล่ม ๒๕ หน้า ๑๘๗ บรรทัด ๕
 20. เล่ม ๒๕ หน้า ๔๘๓ บรรทัด ๙
 21. เล่ม ๒๕ หน้า ๑๙๓ บรรทัด ๒๓
 22. เล่ม ๒๕ หน้า ๑๘๗ บรรทัด ๑๘
 23. เล่ม ๑ หน้า ๗๘๒ บรรทัดที่ ๕
 24. เล่ม ๒ หน้า ๔๓๙ บรรทัดที่ ๑๑