ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/ธ

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

  • ธมฺมํ ปฏิพาหติ ได้แก่ ค้านธรรมที่เป็นฝ่ายนำออก จากทุกข์. . . [1]

  1. เล่ม ๑๐ หน้า ๘๖๕ บรรทัดที่ ๓