ข้ามไปเนื้อหา

ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/น

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

 • น จิตฺตรูปํ ได้แก่ ไม่สมใจนึก [1]
 • นววิธมานา ได้แก่ มานะของบุคคล ผู้ดีกว่าว่า “เราเป็น คนดีกว่า” เป็นต้น [2]
 • นิสทํ นิสทโปตํ ได้แก่ ตัวหินบดและลูกหินบด [3]
 • นตฺตมาลํ ได้แก่ กระถินพิมาน [4]
 • นิกฺกมถ ได้แก่ จงเพียรก้าวหน้า [5]
 • นีหริตฺวา ได้แก่ นำออกไปเทในภายนอก ไม่เป็นอาบัติ แก่ภิกษุผู้เททิ้งอย่างนี้ [6]

 1. เล่ม ๓ หน้า ๔๘๖ บรรทัดที่ ๔
 2. เล่ม ๑๐ หน้า ๕๗๑ บรรทัด ๗
 3. เล่ม ๗ หน้า ๑๖๖ บรรทัดที่ ๑๐
 4. เล่ม ๗ หน้า ๑๖๖ บรรทัดที่ ๑๒
 5. เล่ม ๒๕ หน้า ๑๘๗ บรรทัด ๑๙
 6. เล่ม ๔ หน้า ๙๖๑ บรรทัดที่ ๗