ผู้ใช้:วิกอิ พระหิรัญญ์/ย

จาก วิกิตำรา

ประกอบอัตถะบรรยาย ด้วยคำว่า ได้แก่..

คำศัพท์ในอรรถกถา

  • ยุญฺชถ ได้แก่ จงประกอบเพียร คือ จงบากบั่น [1]
  • ยายํ ทิฏฺฐิ ได้แก่สัมมาทิฏฐิที่สัมปยุตด้วยมรรค [2]

  1. เล่ม ๒๕ หน้า ๑๘๗ บรรทัด ๑๙
  2. เล่ม ๑๓ หน้า ๓๖๕ บรรทัดที่ ๒๒